มีงานวิจัยเกือบ ๕๐๐ ชิ้น จากการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงาน  ในระยะ ๖ ปีที่ผ่านมา

 

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การสังเคราะห์ ยกระดับองค์ความรู้งานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และมีการแจ้งเรื่อง การจัดตั้ง "องค์กรนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น"  

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น แต่ละชิ้นงาน กระจายเข้าสู่ชุมชน และนำกระบวนการศึกษาวิจัย เข้าไปให้ชุมชน "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ" สร้า้งการมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้สามารถใช้กระบวนการศึกษา วิจัย และการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนได้  ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในสภาวะปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน

เป็นการติดอาวุธ ทางปัญญา ให้กับคนในชุมชน

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ได้นำเสนอการสร้า้งองค์กรของนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้ผมเห็นว่า เป็นการสร้า้งเครือข่ายนักวิจัยที่มีพลังและมีประโยชน์อย่างมากและอยากจะให้มีการ รวมตัวของบรรดานักวิจัยท้องถิ่น มานานแล้ว ถึงแม้ว่า โครงการหลายๆโครงการสิ้นสุดตามระยะเวลาไปแล้ว

 ผมมองว่า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีการจัดตั้งองค์กรนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น คือ

  • เป็นการสร้าง ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ชุมชนเรียนรู้ที่มีศักยภาพสูง เพราะนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีพื้นฐานการดำเนินงานที่หลากหลายและมี Tacit K. มากที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
  • เป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานและการบริหารงานวิจัย คนทำงาน  วิจัยเพื่อท้องถิ่น
  • เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันผลักดันงานใหญ่ๆระดับนโยบาย ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างมีพลัง

               เพื่อที่อยู่ ....ที่ยืน ของคนชุมชนท้องถิ่น