1.เป้าหมายในการทำกิจกรรมนี้ (ของตน)  คืออะไรบ้าง

- ร่วมกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ  เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร

2.เป้าหมายส่วนใดที่ได้ผลเกินคาด

- ได้รับรู้ได้เห็นการจัดการความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่  วิทยากร  เกษตรกร  ดำเนนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสานงานกัยนได้อย่างดี

- ด้านการจัดสถานท่ประชุม  และการบริการดีมาก

3. เป้าหมายส่วนใดที่ยังได้ผลน้อยกว่าความคาดหมาย  เพราะเหตุใด

- การจัดตลาดนัดความรู้ยังเน้นอยู่ที่ภาคการผลิต (เกษตรกร) เพียงฝ่ายเดียว  ยังขาดการจัดตลาดความรู้ด้านอื่นๆ เช่น  การตลาด การแปรรูป

4. หากจะทำกิจกรรมนี้อีก  มีคำแนะนำให้ปรับปรุงส่วนใด

- น่าจะมีการจัดตลาดนัดความรู้ให้หลากหลาย  คลอบคลุมทั้งกิจกรรม  และให้ลงลึกในรายละเอียด  และนำผลไปแนะนำส่งเสรืมเกษตรกรได้โดยสมบูรณ์

5. ตนจะกลับไปทำอะไร

- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  และนำไปปฏิบัติกับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้