วันนี้ ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้มาร่วมนำเสนอผลการนำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ในโครงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (อาหารปลอดภัย) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 5

          เมื่อวานทีมงานอีก 2 ท่านเดินทางมาสมทบ ซึ่งผม คุณเสนาะ ยิ้มสบาย และคุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน เดินทางล่วงหน้ามาก่อนแล้ว  วิธีการนำเสนอมีทั้งการใช้วีซีดี และสไลด์ประกอบการนำเสนอ  มีภาพกิจกรรมของทีมงานเล็กๆ น้อยๆ มาบันทึกเพื่อเก็บไว้ทบทวนในครั้งต่อไป  รายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ครับ

  • ศึกษาวีซีดีที่ใช้ประกอบการนำเสนอ

 

  • ทานอาหารเย็น เราก็ปรึกษาหารือและเตรียมการ

 

  • กลางคืน ร่วมกันทบทวนบทเรียนที่จะนำเสนอ "ต้องเตรียมให้พร้อม ซ้อมให้บ่อย" ครับ
คอยติดตามรายละเอียดในบันทึกต่อๆ ไปนะครับ
วีรยุทธ  สมป่าสัก