WAYS TO REDUCE STRESS : วิธีการลดความเครียด


ในภาวะของ "ความเครียด" อันเกิดจากการประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวของท่านเอง หรือการได้รับข่าวภัยน้ำท่วมจากสื่อ นับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการลดความเครียดไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ "วลี" และ "คำศัพท์" ภาษาอังกฤษ จากข้อเขียนที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการลดความเครียดเป็นภาษาอังกฤษ

      

        บันทึกนี้ จะมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจาก 2 บันทึกใน Blog นี้ ที่ผ่านมา เพราะจะเน้นให้ผู้อ่านนำเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับ “วิธีการลดความเครียด ไปใช้ จึงใช้วิธียกเนื้อหาภาษาอังกฤษมาเป็นตอนๆ แล้วแปลถอดความเป็นภาษาไทย และขอเชิญชวนท่านผู้อ่านเรียนรู้ “วลี (Phrases)”  และเรียนรู้ “คำศัพท์ (Vocabularies)” ไปพร้อมกับผู้เขียน โดย "วลี" จะระบายด้วย "สีฟ้า" และ "คำศัพท์" จะระบายด้วย "สีเหลือง"

 

        ข้อเขียนที่นำเสนอ สืบค้นจาก http://www.controlmystress.com/ways-to-reduce-stress.html ส่วนภาพประกอบย่อยๆ ทั้ง 12 ภาพ นำมาจากแหล่งต่างๆ และรวมเป็น 4 ชุด ชุดละ 3 ภาพ

 

There are many ways to reduce stress, but what is important is to find what works best for your personality and lifestyle.

มีหลายวิธีในการลดความเครียด แต่สิ่งที่สำคัญ คือ การค้นหาวิธีที่ไปกันได้ดีที่สุดกับบุคลิกภาพและแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคุณ

 

The key to stress reduction is to create more times throughout the day for your body to be in balance, or to rest and rejuvenate. Your body does that naturally when the stress response is NOT being triggered.

กุญแจการลดความเครียด คือ การให้เวลาระหว่างวันมากขึ้นในการสร้างสมดุลให้กับร่างกาย หรือการทำให้ร่างกายได้พักผ่อนและมีความกระชุ่มกระชวย ร่างกายของคุณจะสามารถสร้างสมดุลได้เองตามธรรมชาติ เมื่อการตอบสนองต่อความเครียดไม่ถูกกระตุ้น

 

BEST : สิ่งที่ดีที่สุด

The ways to reduce stress that I teach are simple to integrate into your life as long as you understand that there is a BEST in you… that you CAN re-connect with while coping with stress.

วิธีลดความเครียดที่จะแนะนำ เป็นวิธีง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปบูรณการใช้ในชีวิตของคุณตราบเท่าที่คุณเข้าใจได้ว่า ในตัวคุณมีสิ่งที่ดีที่สุด…ที่คุณสามารถนำมาใช้ในขณะที่คุณจัดการกับความเครียด

 

Within each part of your self  there is your BEST:

ในแต่ละส่วนของ “ตัวตน” ของคุณ มี B-E-S-T ซึ่งอักษรแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้

 

B ody           : ร่างกาย
 

E motions    : อารมณ์
 

S piritual      : ด้านจิตวิญญาณ

 
T hinking      : การคิด

 

Your uniquely BEST self…is more accessible when you are not stressed.
ตัวตนที่ดีที่สุดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ…จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในเวลาที่คุณไม่เครียด


Here a few simple stress reduction strategies that will create more balance, rest, and rejuvenation with your whole self throughout  your day:

ต่อไปนี้ เป็นวิธีการลดความเครียดแบบง่ายๆ ที่จะช่วยให้ "ตัวตนที่เป็นองค์รวม" ของคุณสร้างสมดุลได้มากขึ้น ได้พักมากขึ้น และมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้น ตลอดวัน

 

Body : ร่างกาย

 

The ways to reduce stress with your physical body is similar to taking care of your car. If you choose not to keep up with regular maintenance, or wear out the tread of your tires, you may risk damaging or shortening the life of the car. Your body works in a similar way with stress.
วิธีลดความเครียดทางกายของคุณก็คล้ายกับการดูแลรถยนต์ของคุณนั่นเอง กล่าวคือ ถ้าคุณเลือกที่จะไม่บำรุงรักษาให้รถอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ หรือปล่อยให้ยางรถเก่า คุณก็จะเสี่ยงกับการทำลายหรือการทำให้อายุการใช้งานของรถคุณสั้นลง การปล่อยให้ร่างกายอยู่ในภาวะเครียดก็เฉกเช่นเดียวกัน (คือ ทำให้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพกายหรือการทำให้อายุคุณสั้นลง) 

To help keep your body in balance: วิธีที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณอยู่ในภาวะสมดุลทำได้โดย

 

  

 • Eat a balanced diet and drink more water  : รับประทานอาหารแบบสมดุลและดื่มน้ำมากขึ้น

 • Get 6-8 hours of sleep per night : นอนหลับคืนละ 6-8 ชั่วโมง

 • Gently stretch your tense muscles out  : ค่อยๆ เหยียดร่างกายส่วนทึ่ขึงตึงของคุณออกอย่างนิ่มนวล                                   

 • Do more slow deep breathing : หายใจให้ลึกและช้าขึ้น

 • Take your prescribed medications : ใช้ยาตามที่หมอสั่ง

 

Emotions : อารมณ์

 

When the emotional part of you is in balance you will feel peaceful and calm. That will be your benchmark for when you are not stressed.

เมื่ออารมณ์ของคุณอยู่ในภาวะสมดุล คุณจะรู้สึกเป็นอิสระและมีความสงบ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่คุณจะไปให้ถึงถ้าคุณไม่เครียด

Simple self-care of this emotional balance includes: การดูแลสมดุลทางอารมณ์โดยตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ประกอบด้วย

 

 • Allow yourself to feel what you are feeling : ปล่อยให้ตนเองแสดงความรู้สึกตามที่กำลังรู้สึกจริงๆ

 • Understand that you don’t have to “fix” what is upsetting you…but it IS important to manage the stress response of whatever IT is : พึงเข้าใจว่า คุณจะต้องไม่ไปแก้ไขในสิ่งที่กำลังทำให้คุณอารมณ์เสีย…สิ่งสำคัญคือ คุณต้องจัดการกับการตอบสนองต่อความเครียดของคุณเอง ไม่ว่ามันจะเกิดจากสิ่งใดก็ตาม

 • Taking slow deep breaths from your abdomen will help calm you down : การหายใจลึกๆ ช้าๆ จากท้องจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบลง

 • Share your feelings with supportive friends : พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกของคุณกับกัลยาณมิตร

 • Journal what you are feeling : เขียนบันทึกในสิ่งที่คุณกำลังรู้สึก

 • Bring in more emotional comfort to yourself : ผ่อนคลายอารมณ์ให้มากขึ้น

 • Wear your favorite clothes : ใส่เสื้อผ้าตัวโปรดของคุณ

 • Drink out of your favorite cup : ดื่มเครื่องดื่มที่คุณถูกลิ้น

 • Listen to your favorite relaxing music : ฟังดนตรีแบบผ่อนคลายที่คุณชื่นชอบ

 • Spend more time with your pets : ใช้เวลาให้มากขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคุณ

 

Spiritual : ด้านจิตวิญญาณ

 

Spiritual balance refers to how congruent your actions/behaviors are in comparison to who you believe you are as a person. When you are effectively coping with stress, you will feel at peace with your actions and behaviors.

สมดุลทางจิตวิญญาณ หมายถึง ปริมาณความสอดคล้องต้องกันของการกระทำ/พฤติกรรมของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับความเชื่อของคุณว่าตนเองเป็นคนเช่นใด เมื่อคุณสามารถจัดการกับความเครียดอย่างได้ผล คุณจะรู้สึกมีอิสระในการกระทำและการแสดงพฤติกรรม

Self-care of your spiritual self involves: การดูแลจิตวิญญาณของตน ทำได้โดย

 

 • Knowing  you are doing the best you can with your knowledge and skills : การรู้ว่าตนกำลังทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ตามความรู้และทักษะที่มีอยู่

 • Letting  yourself “notice” (without blame/shame) what you are saying and doing (including the tone and body language) : การสังเกต (โดยปราศจากการตำหนิ/ความรู้สึกอับอาย) ในสิ่งที่คุณพูดและทำ (ทั้งน้ำเสียงและภาษากาย) 

 • Noticing what the intentions are of your words and actions : สังเกตว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของคำพูดและการกระทำของตัวคุณ

 • Noticing what words you think or speak create a sense of peace within : การสังเกตว่า ถ้อยคำใดที่คุณคิดหรือพูด แล้วสร้างความรู้สึกสงบให้เกิดขึ้นได้

 • Noticing what actions you take create a sense of peace within :  การสังเกตว่า การกระทำใดที่คุณทำลงไป แล้วสร้างความรู้สึกสงบให้เกิดขึ้นได้

 • Offer gratitude for something someone has done : แสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่ได้ทำบางอย่างให้กับคุณ

 • Volunteer to help someone less fortunate than yourself : อาสาตัวให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโชคกว่าตัวคุณเอง

 

Thinking : การคิด

 

When you are stressed and out-of-balance with your thoughts, there is a natural tendency to be more judgmental, reactive, negative, and gossipy.

ในขณะที่คุณเครียดและสูญเสียความสมดุลทางความคิด จะมีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะเกิดพฤติกรรมการตัดสิน การมีปฏิกิริยาต่อต้าน ปฏิเสธ และติฉินนินท มากขึ้น 

  
Developing ways to reduce stress through self-care of your thoughts involves: วิธีลดความเครียดผ่านการดูแลความคิดของตนทำได้โดย

 

 • Becoming more self-aware of what you are thinking throughout the day without judgment…just observe : ตระหนักในความคิดของตนเองที่กำลังเกิดขึ้นตลอดทั้งวันโดยปราศจากการตัดสิน…ใช้เพียงแค่การจับสังเกต

 • Practice living without judgment or shaming yourself or others : ใช้ชีวิตที่ปราศจากการตัดสินหรือการทำให้ตนเองหรือคนอื่นได้รับความอับอาย

 • Practice spending less time thinking negative thoughts : ใช้เวลาให้น้อยลงกับความคิดทางลบ

 • Practice thinking things that make you smile : คิดในสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้

 •  Practice offering more thoughts of gratitude for the people, animals, or situations in your life that have made you feel good : คิดในเชิงขอบคุณบุคคล สัตว์ หรือสถานการณ์ในชีวิตของคุณ ที่ทำให้คุณรู้สึกดี ให้มากขึ้น

Be patient with yourself as you learn these new ways to reduce stress! It takes time to create new stress reduction habits

 

จงอดทนขณะที่ท่านเองเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการลดความเครียด ตามวิธีที่ได้กล่าวไปแล้ว เพราะการสร้างนิสัยใหม่ๆ ในการลดความเครียด เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา

 

       หวังว่า บันทึกนี้ จะให้ประโยชน์กับท่านผู้อ่าน ทั้งในการนำแนวปฏิบัติด้านการลดความเครียด วิธีที่ไปกันได้ดีที่สุดกับบุคลิกภาพและแบบแผนในการดำเนินชีวิตของท่านไปประยุกต์ใช้ และการเรียนรู้ "วลี (Phrases)"และ "คำศัพท์"  (Vocabularies)” ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกันกับผู้เขียน ตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะคะ

  

หมายเลขบันทึก: 460343เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2011 07:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 สิงหาคม 2013 23:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (28)

ขออนุญาต ฝึกเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าบรรยากาศ นะคะอาจารย์ :-)

Thank you for your enthusiastic teaching. I found this article is effective english learning tool by these reasons.

1. Providing "phrases" not only "words" - I felt remember "simple to integrate into your life" is more practical than

"simple" + "integrate" +"into" something like that.

2. Interesting topic - It is fun to know how to relieve stress rather than " how to use a, an, the" :-)

ขอบคุณค่ะ สำหรับบันทึกดีๆ

 • ขอบคุณ "ท่าน ดร.พจนา แย้มนัยนาIco24" มากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจ
 • ไม่ได้ข่าวอุทกภัยทางแคนาดา ไม่มีใช่ไหมคะ
 • จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ถ้าท่านจะกรุณาให้ข้อชี้แนะทางภาษา คิดมาก่อนแล้วว่าจะขอร้องให้ท่านดร.พจนา และคุณน้องคนบ้านไกล ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เป็น "English Native Speakers"  และลูกขจิตที่จบปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษมาโดยตรง เข้ามาให้ข้อชี้แนะด้านภาษาใน Blog นี้ เพราะอย่างที่เรียนท่านผู้อ่านไปแล้วว่า Blog นี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสอนภาษาอังกฤษ เพราะผู้สร้างไม่มีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ แต่สร้างขึ้นเพื่อที่ตนเองจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้เข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย แต่เนื่องจากตนเองมีขีดจำกัดด้านความสามารถทางภาษา จึงจำเป็นจะต้องได้รับข้อชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์และ/หรือผู้มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเข้ามาให้คำแนะนำ 
 • นอกจากทั้งสามท่านที่กล่าวนามมา จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ถ้าท่านอื่นๆ จะกรุณาเข้ามาให้ข้อชี้แนะทางภาษา
 • และขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันใน Blog นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ   
 • Thanks for your  warm immediat response "CMupalIco48".
 • Giving me your comment in English is very pleasurable, anyhow others' in Thai are also invited.
 • As telling my audiences in the late article, I'm just an English learning facilitator and co-learner, not an English teacher, so it is more appropriate to perceive me as that status.
 • My delight as you found the article is an effective English learning tool, and the content is interesting.    
 • กำลังวุ่นวายกับกิจกรรม
 • แต่เอาอันนี้มาฝากอาจารย์แม่ด้วยความคิดถึงก่อนครับ
 • http://www.gotoknow.org/blog/yahoo/460440

อ่านแล้ว ทำให้ได้รับข้อคิดดีๆ หลายอย่างเลยครับ

 

 • อ้อ! "คุณอักขณิชIco48" เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะ ที่ขอเชิญให้ช่วยให้คำแนะนำเรื่องภาษา เพราะท่านมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ขอบคุณนะคะ สำหรับน้ำใจที่มีให้อย่างต่อเนื่อง

 

 • อาจารย์แม่ได้ตามไปอ่านตาม Link ต่างๆ ของ "ลูกขจิตIco48" จนหมดแล้ว นะคะ ตอนนี้อาจารย์แม่กำลังรอดู "กิจกรรมพัฒนา 'The 21 Century Skills' สำหรับนักเรียน ม.ปลาย" เพื่อใช้ประกอบการสัมมนานักศึกษาในวันที่ 22 กันยายน 2554 ตามที่ได้บอกไว้ในบันทึกของลูกขจิต ค่ะ
 • ขอบคุณมากนะคะที่มาให้อาจารย์แม่เห็นหน้า ไม่ทราบว่า ได้เห็นไฟล์ภาพ "Khajitsupport" ของอาจารย์แม่แล้วยังคะ อาจารย์แม่ขอจิ๊กรูปลูกขจิตมาจาก "Krutoiting" เป็นภาพที่ลูกขจิตกำลังแจกเมล็ดพันธุ์ (ซึ่งอาจารย์แม่ชอบที่สุด เพราะลูกขจิตน่าเอ็นดูมาก) ถ่ายเมื่อไหร่คะ 
 • ขอโษอาจารย์แม่ด้วย
 • เพิ่งออกมาจากเกาะช้าง เมื่อเย็นวันอาทิตย์
 • อยู่มหาวิทยาลัยแล้ว
 • ลองเอาเสียงอาจารย์หมอวิจารณ์ ไปเปิดฟังก่อนดีไหม
 • Narrated Ppt ของคุณหมอวิจารณ์ พานิช  ที่นี่
 • แล้วจัดกิจกรรมให้นักเรียน
 • ผมให้นักเรียนเล่าเรื่องแล้วให้นักเรียนลองตรวจสอบว่าได้ความรู้จากใน power point ครบหรือไม่ ที่นี่
 • ดูไปทีละอย่าง

พิมพ์ผิดแงๆๆ จะบอกว่า ขอโทษที่เข้ามาช้า เห็นภาพที่เอามาจากพี่ครูต้อยแล้ว เป็นภาพเมื่อเดือนสิงหาคม ไปทำเรื่องครูเพื่อศิษย์กันครับ

 • สวัสดีครับ
 • มาร่วมเรียนรู้ด้วยคนครับ เนื้อหาเรื่องนี้เหมาะมากเข้ากับสถานการณ์บ้านเราพอดี ที่กำลังเครียดเพราะน้ำท่วมครับ
 • อ่านแล้วเข้าใจง่ายเพราะอาจารย์ทำเครื่องหมายเป็นสีๆ ไว้ โปรดเขียนไปเรื่อยๆ ครับ ได้ประโยชน์มาก เพราะได้ความรู้และเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยพร้อมกัน ทำให้นึกถึงหนังสือ Sawasdee ของการบินไทยที่มีทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แต่แยกคนละส่วนนำมาดูเทียบกันยากครับ

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

พร้อมกับมาเรียนรู้

และรับความรู้ด้วยค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

 • ภาพประจำตัวของ "ลูกขจิตIco48" ถ่ายแถวไร่ที่พนมทวนหรือเปล่าคะ ดู Background คุ้นๆ
 • ขอบคุณนะคะ สำหรับ Links ทั้งสอง อาจารย์แม่ยังเปิดไม่ได้เลยค่ะ ต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะ เห็นขึ้น Connecting นานมาก อาจารย์แม่เตรียมสอน จะกลับเข้ามาดูใหม่ค่ะ
 • 
 • ขอบคุณ "คุณชำนาญ เขื่อนแก้วIco64" มากนะคะ ที่มาร่วมเรียนรู้ทั้งเน้ื้อหาและภาษาอังกฤษ ในบันทึกนี้
 • เคยศึกษาภาษาอังกฤษ จากนิตยสาร "Sawasdee" ของการบินไทย" ค่ะ โดยจะจดคำศัพท์ วลี และประโยคภาษาอังกฤษจากนิตยสารดังกล่าว เพราะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แม้จะไม่ได้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็ตาม คือ เห็น ภาษาอังกฤษที่ไหนที่พอจะมั่นใจว่ามีความถูกต้อง ก็จะศึกษาทั้งนั้นค่ะ เพราะ "ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ ว่ารู้น้อย" ค่ะ
 • ปลื้มใจมาก  ที่คุณชำนาญบอกว่า "อ่านแล้วเข้าใจง่ายเพราะอาจารย์ทำเครื่องหมายเป็นสีๆ ไว้ โปรดเขียนไปเรื่อยๆ ครับ ได้ประโยชน์มาก"...ทำให้มีกำลังใจเขียนต่อไปค่ะ 

 

 • ขอบคุณ "หนูต้นเฟิร์นIco48" มากนะคะ ที่มาร่วมเรียนรู้จากบันทึกนี้
 • มีอะไรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ก็เชิญนะคะ
 • 
 • ขอบคุณ "คุณประกิจ สวนงาม" คุณครูโรงเรียนหอวัง มากนะคะ ที่ให้กำลังใจ
 • ช่วงที่ดิฉันเรียนปริญญาโท ที่มศว.ประสานมิตร เคยไปสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น มศ. 3 โรงเรียนหอวังคนหนึ่ง โดยสอนที่บ้าน จำไม่ได้ว่าอยู่ทีไหนชัดๆ แต่ที่บ้านเธอเลี้ยงสุนัขถึง 30 ตัวค่ะ เวลาไปสอน สุนัขจะเห่าขรมเลยค่ะ
 • เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ

อาจารย์แม่ขา

แบบว่า ภาษาของกระติกจะเป็นแบบ snake ๆ fishๆ เลยขออนุญาตเข้ามาเรียนมากกว่ามาแลกเปลี่ยน

วัน G2K สัญจร ที่ขอนแก่น  พวกเราคิดถึงอาจารย์มากคะ  อยากพบเจอ

 

 

 

 • "หนูกระติกIco48" คะ ตกข่าวค่ะ ไม่รู้ว่ามี "G2K สัญจร"
 • ช่วยเขียนเรื่องจากภาพให้อ่านบ้างนะคะ สนใจใคร่รู้ค่ะ
 • ฝากขอบคุณ "พวกเรา" ที่อ้างถึงด้วยนะคะ ที่มีน้ำใจคิดถึง สมาชิกผู้อาวุโสคนนี้ ไม่ทราบว่า "พวกเรา" นี่ มีใครบ้างนะคะ
 • ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเรา แค่ให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝนและนำไปใช้ก็เยี่ยมแล้วล่ะค่ะ 

พึ่งเข้ามาฝึกเรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก มีความรู้สึกว่า เข้าใจง่าย ขอบคุณมากที่สร้างโอกาสดีๆให้กับคนอื่นได้เรียนรู้ด้วยกัน จะพยายามเข้ามาเรียนบ่อยๆ ค่ะ จะได้เก่งเหมือนกับอาจารย์

ด้วยความเคารพอย่างสูง

จากลูกศิษย์

ศุกร์สบายยามสายัณห์ กำลังจะลับเหลี่ยมเขาค่ะท่านอ.

มาทายทักในบันทึก ผ่อนคลาย กับวันสุดท้ายของการงานในเดือนกันย์ ได้หรรษา กับภาษา

ได้มุมคิด ต่อยอด เรื่องคำ BEST .. มองในแง่ดี ๆ แล้ว ทุกสิ่ง ก็สามารถเป็นไปได้ นะคะ สุขสันต์เจ้า

 • ขอบคุณ "หนูลักษณ์ (คนที่สองจากซ้าย)" มากนะคะ ที่ช่วยอาจารย์อบรมครูแนะแนวจากรุ่น 1-10 จนลุล่วง และได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยฝีมือเธอแท้ๆ (ดังตัวอย่างความเห็นของคุณครูผู้เข้ารับการอบรม)
 • อาจารย์ยังติดหนี้หนูทั้งเรื่องที่จะเลี้ยงขอบคุณ เรื่องเอกสารที่ยืมมา และเรื่องอัญชัญ 3 สี ยังหาโอกาสไม่ได้เลย ไม่ได้ลืมนะคะ
 • ขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • ทำไมไม่ลงรูปประจำตัวคะ

 

 • "หนู PooIco48" คะ เหลี่ยมเขาที่กล่าวถึง นั้น เขาลูกไหนหนอ อยู่มุมไหนของประเทศ น้า
 • ขอให้ถึงพร้อมด้วยความสมดุลใน B-E-S-T เพื่อความสุขยิ่งๆ ขึ้นในชีวิตและการทำงานนะคะ   

อาจารย์แม่ขา  พวกเรา คือ

 กระติก

พี่อุ้ม ถาวร

น้อง ชำนาญ

ที่มีโอกาสนั่งจับเข่าคุยกันเป็นวงเล็กๆ

บอกว่า ถ้าอยากได้ความรู้ต้องมาบันทึกของ อาจารย์แม่ 

( ถ้าแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ ต้องมาบันทึกของกระติก (อันนี้พูดเองคะ ^__^))

 

 • ขอบคุณ "หนูกระติกIco48" และฝากขอบคุณไปถึงคุณอุ้ม ถาวร และคุณชำนาญ ด้วยนะคะ สำหรับน้ำใจที่มีให้ ตอนแรกยังตามหาร่องรอยกิจกรรม G2K สัญจรที่ขอนแก่นไม่เจอ ตอนนี้เจอแล้วค่ะ 
 • ได้นำความเห็นที่หนูกระติก และคุณชำนาญเขียนในบันทึกนี้ ไปกล่าวพาดพิงในบันทึก http://www.gotoknow.org/blog/idin-idea/462391 ในหัวข้อที่ 1) Suppotive Friends : การมีกัลยาณมิตร ไว้แลกเปลี่ยนความรู้ และความสุข/ความทุกข์ ด้วยนะคะ
 • บันทึกของใครก็แสดง "ตัวตน : Self" ของบุคคลนั้น และมีวัตถุประสงค์ต่างกันไปในแต่ละเรื่อง ผู้ที่เข้ามาอ่านบันทึกก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน บ้างก็ต้องการความรู้ บ้างก็ต้องการข้อคิด บ้างก็ต้องการแค่การพูดคุยทักทาย ฯลฯ บันทึกแต่ละเรื่องของสมาชิกแต่ละท่านจึงมีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของผู้อ่านแตกต่างกันไปค่ะ

เครียดมากอันเป้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค

ดังนั้นเราควรปล่อยวางบ้างก็ดี

 • เข้ามารอบดึกตามเคยนะคะ "เด็กศรีสะเกษ เอฟซีIco48 " เมื่อคืนครูนอนตีสอง เลยตื่นหกโมงเช้า
 • แสดงความเห็นได้แล้วนี่นะ อย่าลืมบันทึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นหลักฐานการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบการรายงานด้วยนะคะ คือ บันทึกว่า ได้เรียนรู้คำศัพท์ใดบ้าง วลีใดบ้าง (ภาษาอังกฤษ และคำแปล) เลือกเฉพาะที่สนใจและอยากนำไปใช้ บันทึกดังนี้ 

          วัน/เดือน/ปี... เวลา... ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบันทึกเรื่อง "WAYS TO REDUCE STRESS : วิธีการลดความเครียด" ของ ผศ.วิไล แพงศรี (http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460343

          คำศัพท์ (Vocabularies) ที่ได้เรียนรู้และจะนำไปใช้มีดังนี้

         ...........................................................................................................

         ...........................................................................................................

          วลี (Phrases) ที่ได้เรียนรู้และจะนำไปใช้มีดังนี้

         ............................................................................................................

        .............................................................................................................

        ขอให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะ

        "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น : Where there is the will, there is the way."

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูได้อ่านบันทึกของอาจารย์ เกี่ยวกับวิธีการลดความเครียดหนูชอบทุกวิธีเลยค่ะ แต่มีวิธีหนึ่งที่หนูสะดุดตา สะดุดใจที่สุดก็คือ "Journal what you are feeling : เขียนบันทึกในสิ่งที่คุณกำลังรู้สึก"....หนูเป็นคนที่ชอบเขียนบันทึกส่วนตัวนะคะ แต่จะบันทึกในเวลาที่หนูไม่เครียด (คือถ้าหนูเครียด สมองหนูจะคิดคำที่มันเด็ดๆไม่ออกน่ะค่ะ) หนูจึงกลัวว่าถ้าเวลาที่หนูเครียดแล้ว หนูมานั่งบันทึกอารมณ์ความรู้สึกในตอนนั้น มันยิ่งจะทำให้หนูเครียดมากขึ้นอีก...หนูจึงอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าพอจะมีแนวทาง(ดีๆ)ที่ทำให้หนูบันทึกความรู้สึกในระหว่างที่เครียด..ให้เปลี่ยนเป็นสนุกยังไงคะ...ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ...

อ่านแล้ว ทำให้ได้รับข้อคิดดีๆ หลายอย่างเลยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท