จัดการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนมีความสุข(3):ครูเพื่อศิษย์สุพรรณบุรี

 

   เนื่องจากบันทึกนี้ผู้เขียนพร้อมด้วยท่าน พี่หัวหน้าลำดวน ท่านพระมหากมลศิลป์ กมสินโนเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง ท่านผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 คือ ท่านผอ.ไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ได้วางแผนกันกลังจากที่ คุณอ้อ ผู้จัดการแผนงานตามโครงการครูเพื่อศิษย์ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มมส.) พร้อมด้วยน้องตูนมาเยี่ยมสำนักงานเขตว่าจะทำโครงการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุขเลยเกิดโครงการต่อยอดไปสู่โครงการครูเพื่อศิษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 ทางทีมงานที่เราทำได้เชิญพี่ๆครูเครือข่าย ครูภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี มาช่วยจัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนประถมศึกษาคือโรงเรียนวัดสระยายโสมมีนักเรียนเข้าร่วม 120 คน 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้เราได้เชิญท่านอาจารย์ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ จากคณะสังคมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายามาเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมงานคืออาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ ให้แก่ครูจำนวน 130 ท่าน เสียดายว่าพี่กานต์และคุณช้างน้อยมอมแมม ติดงานมาไม่ได้

 

 

 

 

 

 ทางทีมงานจัดกิจกรรม 2 วันคือวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดครูที่เข้าร่วมกิจกรรมก็อาสามาเรียนรู้ด้วยกัน ขอเอาตารางมาให้ดูก่อนนะครับ

 

 

กำหนดการกิจกรรมบูรณาการการสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความสุข
ณ โรงเรียนวัดสระยายโสม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2554
วันที่ 13 สิงหาคม 2554
 
 
08.00-08.30  -ลงทะเบียน
08.30-09.00  - พิธีเปิด
09.00-10.30  - ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
                       และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
                    -ครูพี่เลี้ยงที่สอนดีและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   แบ่งฐาน 5 ฐาน
                    -นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นกลุ่มเข้าฐาน 5 ฐานการเรียนรู้ (เริ่มฐานที1)
10.30-10.45 - เบรกเช้า
10.45-12.00  - ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 2
12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00     -ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
            และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังเกตหรือร่วมกิจกรรมจากฐานการ
            เรียนรู้
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 3        
14.0 0-15.00 --ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
            และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังเกตหรือร่วมกิจกรรมจากฐานการ
            เรียนรู้
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 4
15.00-16.00 –ครูร่วมสรุปกิจกรรมและให้ข้อมูลย้อนกลับ(Reflection)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนการสอนกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกิจกรรมจากฐานการเรียนรู้
        -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 5                        
16.00-16.30 -นักเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับ
16.30            -จบกิจกรรม
 
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2554
09.00-10.30  -นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30-10.45 – เบรกเช้า
 
10.45-12.00  -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 2
 
12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00-14.00  -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 3           
14.0 0-15.00 -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 4
15.00-16.00 –นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานที่ 5                                   
16.00-16.30 -นักเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับ (Reflection)และสรุปบทเรียนจากกิจกรรมที่ได้
                      เรียนรู้
16.30            -จบกิจกรรม
 
 
ครูเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ จำนวน 130  คน
ครูพี่เลี้ยงและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
1.  นางสาวอำพร วุฒิฐิโก
http://www.gotoknow.org/blog/glueykai/436830
2.นางสาวกรพินธุ์ บุญเลิศ                       

3.นางสาวณัฐนรี สงวนสุข

http://www.gotoknow.org/profiles/users/natnareesa

4.นายวศิน ชูมณี
 http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasinchumanee
5. นายมงคล สีส้มซ่า
6.นายธเนศ เจริญทรัพย์
 http://www.gotoknow.org/profiles/users/tcharoensub
 
 
อาจารย์ที่เชิญเป็นวิทยากร
1.  อาจารย์ประยุทธ พันธุ์บัว โรงเรียนบางลี่
 http://www.gotoknow.org/blog/mryutki/197942
 
2. อาจารย์กัญญาพัชร เกตุแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 1
http://www.gotoknow.org/blog/kanyapat/196980
 
1.  อาจารย์พิณวดี บัวแตง โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
2.  อาจารย์ สุมาลี อนันตสุข และอาจารย์วันเพ็ญ วรรณชนะโรงเรียนวัดทับกระดาน
 
3.  อาจารย์กฤษณา ถาวรพรหม โรงเรียนวัดกกม่วง
http://www.gotoknow.org/blog/kritsananok/202682
 
 
สถาบันอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
       1) ณัฐพัชร์ ทองคำ
       http://www.gotoknow.org/profiles/users/nattapach

2) เริงวิชญ์ นิลโคตร
       http://www.gotoknow.org/profiles/users/silwit

3) กานต์ จันทวงษ์
       http://www.gotoknow.org/blog/betterforlife

4)ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ที่ คณะสังคมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
       http://www.gotoknow.org/profiles/users/wiratkmsr
โรงเรียนบ้านหนองผือ
       5) ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ
 
ผู้ประสานงาน
 ขจิต  ฝอยทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.gotoknow.org/profiles/users/khajitfoythong
 
ศน.อรไท แสงลุน
http://www.gotoknow.org/blog/era
ท่านหัวหน้า ศน.ลำดวน
http://www.gotoknow.org/blog/lumduan-story/452520
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เช้านี้ผู้เขียนยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนอยู่เลยครับ เวลา 7.30 น. จะรีบเดินทางไปโรงเรียนวัดสระยายโสมพร้อมกับนิสิต แล้วจะเข้ามาเขียนบันทึกใหม่และเอารูปมาให้ดูนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านเย้ๆๆ…

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (29)

blogger ทั้งนั้น

เดินทางปลอดภัยนะคะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่แก้วมากครับ
 • รอนิสิตเดินทางตอนเช้า
 • พี่แก้วตื่นเช้าจังเลยครับ
เขียนเมื่อ 

จัดการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนมีความสุข

ชอบหัวข้อมากเลยคะ
สั้นง่าย จริงใจ ตรงประเด็น 

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณหมอมากครับ
 • เป็นหัวข้อที่หลวงพ่ออยากเห็นและให้เกิดกับครูและนักเรียนครับ
 • คุณหมอตื่นเช้าจังเลย
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์'ขจิต'

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ

Have a good day

เขียนเมื่อ 

สนใจมาก และตั้งใจไปร่วมงานเต็มที่

แต่วันนี้วันสำคัญ วันเกิดลูกชายคนเดียว

ขออนุญาตจ้ะ  เที่ยวหน้าไม่พลาดแน่ๆ

ดีนะครับ ตามตัวถูกเลย

แค่ดูกำหนดการ ก็มีความสุขแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

เมื่อก่อนตอนเรียน ครูมักจะเน้นให้มีระเบียบวินัย ทำทุกอย่างตามระเบียบแล้วดีเอง ตั้งแต่เข้าแถวตอนเช้า จนถึงสวดตอนเย็น

เห็นกำหนดการและชื่อเรื่องแล้ว นักเรียนน่าจะยินดีที่ได้มีความสุขทั้งก่อน ขณะเรียน และหลังเรียนนะครับ จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขเทียมๆ ปลอมๆ จากอบายมุข เกมคอมพิวเตอร์ หรือ ความเร็วบนท้องถนน

เขียนเมื่อ 

มาติดตาม กิจกรรม ที่จะจัดการให้ผู้เรียนมีความสุข

เป็นความใฝ่ฝันของครูทุกคนค่ะ ถ้าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนชอบ อยากเรียน ผลสัมฤทธิ์ดี นักเรียนมีความสุข ครูคงมีความสุขทวีคูณค่ะ

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

บันทึกของแม่

 • ถ้อยบันทึกทุกทีมีความรัก
 • เหมือนเสาหลักปักแน่นบนแผ่นหิน
 • เหมือนสายน้ำเย็นใจที่ไหลริน
 • หวังถวิลในห้วงความห่วงใย เอย

 

น่าสนใจมากค่ะ มีทั้งมิติครูและนักเรียน จะตามอ่านต่ออีกค่ะ..

เขียนเมื่อ 

ตามพี่ใหญ่มาเพื่อตามอ่านด้วยค่ะ.....

สวัสดีค่ะ ยากเข้าเรียนรู้ด้วยจัง ขอให้คุณแม่ของ อจ.ขจิตมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปจ๊ะ

พรนิชา
IP: xxx.49.242.221
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ รูปอยู่ตรงไหนอ่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ อาจารย์
 • วันนี้สนุกมากครับ ครูนิดตลกดี
 • เหมือนวันนี้เท่าที่สังเกตได้นี่คุณครูถึง 3 โรงเรียนเลยนะครับที่ชวนพวกเราไปทำค่ายเดือนหน้า 555 (เนื้อหอมตั้งแต่อาจารย์จนถึงลูกศิษย์) ก๊าก ก 

อาจารย์ขจิตคะ

รอชมบรรยากาศและติดตามกิจกรรมค่ะ

^___^

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากพี่พจนา
 • ได้เรียนได้ทำงานกับเด็กๆแล้วมีความสุขครับ
 • ขอบคุณมากครับ
 • พี่ครูป  1 โอกาสหน้าก็ได้ครับ
 • ขอบคุณมากครับคุณเพชร
 • ขอบคุณมากครับ
 • อาจารย์ดร.ภิญโญ
 • ขอบคุณมากครับ
 • คุณหมอสุข
 • ได้เรียนรู้แล้วสนุก
 • ขอบคุณพี่ครูsorn
 • มากครับ
 • เรียนรู้สนุกดี
 • ขอบคุณมากครับ
 • อาจารย์โสภณมากครับกลอนไพเราะมาก
 • ขอบคุณมากครับ
 • พี่ใหญ่พัฒนาได้พร้อมกัน
 • ทั้งเด็กและครู
 • ขอบคุณมากครับ
 • พี่ครูชุติมา
 • สนุกดีครับ
 • ขอบคุณมากครับคุณครูมะลิ
 • ที่ช่วยอวยพรให้แม่ครับ
 • ขอบคุณครูพรนิชา
 • เพิ่งลงรูป
 • ขอบคุณมากครับ
 • วศิน
 • โหดังแล้ว
 • ขอบคุณน้องมะปรางสมาชิกตรึม
ครูทุ่งดินดำ
IP: xxx.232.146.182
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ขจิต...และอาจารย์ทุกท่าน...ทีมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะ ...

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • ครูบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่สะท้อนคิด
 • ว่าครูมีความสุขไหม ถ้าครูมีความสุขที่จะสอน
 • จะสอนให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ค่ะ
 • ชอบมาก
 • พบกันอีกวันนำเสนอผลการสอน เดือน มกราคม ๕๕ ค่ะ
 • ขอบคุณดร.ขจิตมากๆค่ะ

ขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากคุณขจิต

ใจจริง ก็คือ อยากมาเห็นตัวจริง

เห็นตัวเป็นๆ คุณขจิต แล้ว ทึ่ง มาก

เก่ง กว่าที่คิด ไว้เยอะ ทุ่มเท เสียสละ

และมหัศจรรย์มนุษย์ อย่างที่ ดร.วิรัตน์ พูดจริงๆ

ขอบคุณอีกครั้ง แล้วค่อยพบกันใหม่ ครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครูโรงเรียนทุ่งดินดำ
 • จะเอาภาพมาเพิ่มนะครับ
 • ขอบคุณพี่หัวหน้าลำดวน
 • เดือนมกราคม
 • พบกัน
 • ขอบคุณมากครับ
 • ท่านผอ.ชยันต์ดีใจที่ได้พบครับ
 • ขอบคุณสำหรับน้ำผึ้งว่างจะๆๆปเยี่ยมโรงเรียนครับ
เขียนเมื่อ 

Really thank you!

เจริญพรโยมอาจารย์ขจิต

 • อาตมาเข้ามาติดตามอ่านงานของโยมอาจารย์ขจิต
 • เป็นกำลังให้คุณโยมครับ..
 • อาตมาเคยจัดค่าย" English Clamp" แต่นานมาแล้ว
 • ค่ายนี้คงจะสนุกทั้งผู้เรียนและผู้สอนน่ะครับ..เจริญพร.

อาจารย์ขจิตครับ

ขออภัยเป็นอย่างที่สูงครับที่ไม่ได้ไปช่วยสร้างความสุขให้นักเรียน

ติดภาระงานที่ค่อนข้างด่วนมาก ๆ ต้องใช้ในวันจันทร์ 15 ส.ค.นี้

ขออาสาแก้ตัวในงานโอกาสหน้านะครับ

กานต์

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณศน.อรไท
 • ขอบคุณมากๆๆที่แวะมาดูแลครูและช่วยเหลือกัน
 • ขอบคุณมากครับท่านพระอธิการ
 • เอาภาพมาดูบ้างครับ
 • ขอบคุณพี่กานต์
 • เสียดายจังไม่ได้เจอ
 • โอกาสหน้าจะไปช่วยพี่ๆบ้างครับ
 • เย้ๆๆ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสมาชิกทุกๆๆท่านมากครับที่มามอบดอกไม้

คุณครูส้ม
IP: xxx.26.50.149
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านและน้องนักศึกษาทุกคนค่ะ

saowalakying
IP: xxx.205.80.93
เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะ English Camp และการให้ผู้เรียนมีความสุข เป็นจุดมุ่งหมายหลักเลยค่ะ ของการเรียนรู้ ขอชื่นชมครูดีๆ กิจกรรมดีๆ ด้วยอีกคนค่ะ จากใจ