เรียน    คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยทุกท่าน

                   

                                     ยินดีต้อนรับสู่ GotoKnow.org ค่ะ

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนท่าน ประยุกต์ใช้งานบล็อก( blog)  ของเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเป็นผลงาน ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)   ซึ่งรวบรวม บันทึกความรู้ฝังลึก(Tacit Knowledge)  ของนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรประจำหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกัน   

                         ทั้งนี้   คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยทุกท่าน  อาจประยุกต์ใช้ เว็บไซต์ฯ ดังกล่าว  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้( KM: Knowledge Management ในระดับหน่วยงานและในระดับมหาวิทยาลัย เช่น เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเรียนการสอนร่วมกับ E-learning  การวิจัย งานธุรการสารบรรณต่างๆ  หรือใช้แจ้งเวียนข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ โดยเชื่อมกับเว็บไซต์หรือโฮมเพจของบุคลากรและของหน่วยงาน  อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวบุคลากรและองค์กร  รวมถึงอาจเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับระบบ E-Office ซึ่งกำลังจะเป็นช่องทางหลักในการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อก้าวสู่ paper-less office ในอนาคตอันใกล้ 

                     และหากบุคลากรท่านใดได้สร้างบล็อกขึ้นใน Gotoknow.org แล้ว  รวมถึงหากสร้าง Weblog ขึ้นใช้งานในหน่วยงานอีกด้วย  ขอความกรุณาแจ้งมายังมหาวิทยาลัยฯ (สามารถแจ้งผ่าน blog นี้) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการต่อยอดการจัดการความรู้ จักขอบคุณยิ่งค่ะ

                    

                                            ขอแสดงความนับถือ