แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

krusorn
ล่องเรือ ชมบัว แลนกทะเลน้อย - งานสัปดาห์วิทย์ ม. ทักษิณ จังหวัดพัทลุง

 

 

บูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ชั้นปฐมวัย และ ประถมศึกษาปีที่  1-6
เรื่อง  “ ล่องเรือชมบัว  แลนก ทะเลน้อย-ม.ทักษิณ”

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  1  

                

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่อง    ล่องเรือ ชมบัว แลนก ทะเลน้อย-ม.ทักษิณ  เวลา        6       ชั่วโมง           

..................................................................................................................................................................  

1. สาระสำคัญ

การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม   ค่านิยม เอกลักษณ์ และความเป็นไทย

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

    2.1  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทะเลน้อย

     2.2  นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

     2.3  นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาและหาคำตอบจากสิ่งที่พบเห็นในแหล่งเรียนรู้ได้

     2.4  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่และประวัติที่สำคัญได้อย่างน้อย 1 สถานที่

     2.5  นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี แหล่งเรียนรู้ ได้อย่างสวยงาม

     2.6  นักเรียนสามารถบอกเล่าประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้

    2.7   นักเรียนสามารถบอกวิธีการถนอมอาหารหรือวิธีการผลิตสินค้าจากพืชและสัตว์ในท้องถิ่นได้

     2.8  นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  3.  สาระการเรียนรู้  

    3.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   :  ระบบนิเวศทะเลน้อยพัทลุง....

    3.2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  :  คำศัพท์  และประโยคที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ในทะเลน้อยพัทลุง

     3.3    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  :  คำนวณเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายในการเดินทาง การเขียนภาพจากประสบการณ์และแต่ง โจทย์ปัญหา

     3.4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  :  ออกแบบและวาดภาพระบายสี

      3.5    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  :  .ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์   การจักสาน      การถนอมอาหาร.อาหารพื้นบ้าน

      3.6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  :  การเล่าเรื่อง  แต่งประโยค  เรียงความ   เล่าความประทับใจ

      3.7    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :  สถานที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง

 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

                ขั้นนำ  (เตรียมความพร้อม)

 1. ครูแนะนำเส้นทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทะเลน้อย-งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ ม.ทักษิณ

 2. นักเรียนทุกคนสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  บัวตูมบัวบาน  นก  เพลงไปเที่ยวทะเล  ฯลฯ

  ขั้นให้ประสบการณ์

 1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ (สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย ครูอ่านให้ฟัง)

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-5  คน ศึกษาใบกิจกรรมของแต่ละสาระการเรียนรู้ วางแผนและออกแบบ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม เรียงใบกิจกรรมตามข้อตกลง  และปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางแผน   เช่น  เรียงลำดับ  กิจกรรมสาระวิทยาศาสตร์  สาระคณิตศาสตร์  สาระภาษาไทย  ฯลฯ

 3. นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละสาระ เมื่อเสร็จ ก็นำใบกิจกรรมสาระอื่นๆมาทำต่อจนแล้วเสร็จ 

 4. ครูคอยแนะนำ   ร่วมอภปราย  ชี้แนะ  และตอบปัญหาของนักเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบ

 ขั้นสรุป

 1. นักเรียนตกแต่งใบกิจกรรมให้สวยงาม ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

    2.   ครูและนักเรียนสรุปแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

    3.   นักเรียนนำข้อคิดเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  ที่ได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

  5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้  

                   1.  ทะเลน้อยพัทลุง

                   2.  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม. ทักษิณ

                   3.  ใบความรู้

                   4.  ใบกิจกรรม

    7.  การวัดและประเมินผล

                   1.  วิธีการวัด/สิ่งที่วัด

                                1.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม

                                1.2  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                                1.3  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น

                                1.4  ตรวจผลงาน                  

                   2.  เครื่องมือวัดผล

                                2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

                                2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                                2.3  แบบสังเกตการความคิดเห็น

                                2.4  แบบบันทึกการตรวจผลงาน

                   3.  เกณฑ์การประเมิน

                                3.1  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

                                         ระดับ   1  ,  2   ถือว่าผ่านการประเมิน  

                                         ระดับ  0   ไม่ผ่านการประเมิน

                                3.2  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                                                คะแนน   9  -   10   ระดับ     ดีมาก

                                                คะแนน   7  -   8     ระดับ     ดี

                                                คะแนน   5  -   6     ระดับ    พอใช้

                                                คะแนน   0  -   4     ระดับ    ปรับปรุง

                                3.3  การประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

                                                คะแนน    8  -  10   ระดับ   2     ดี

                                                คะแนน    5  -  7     ระดับ  1      พอใช้

                                                คะแนน   0  -  4      ระดับ  0     ปรับปรุง

                                3.4   การประเมินผลงาน

                                                คะแนน   8   -   10     ระดับ   2     ดี

                                                คะแนน   5   -   7       ระดับ   1     พอใช้

                                                คะแนน   0  -   4        ระดับ   0    ปรับปรุง   

 

  8.  ความเห็นผู้บริหาร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                               ลงชื่อ......................................................ผู้บริหาร

                                                                                                                                                                 (  นายเสกสรร    สุขเนาว์   )

                                                                                                                                ............/.................../............

  9. บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                    ลงชื่อ....................................................

                                                                                                                                                                             ( นางเกษร      เทพรัตน์)

                                                                                                                                                                          .............../.................../...................

 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้

 

   

 

 
   
   

ผลงานของนักเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกชั้นเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนชั้นเล็กๆเขาตั้งใจทำงานอย่างสุดฝีมือ  แต่ไม่สามารถนำมาเสนอได้หมด  

ขอบคุณ : คุณครูทุกคน  นักเรียน   ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ทะเลน้อย ชมบัว แลนก งานวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ

หมายเลขบันทึก: 452268, เขียน: 03 Aug 2011 @ 21:49 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 10:28 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอชื่นชมแผนฯนี้ค่ะ

ยอดเยี่ยม...

อยากให้คุณครูท่านอื่นๆได้มาเรียนรู้ค่ะ

เป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีครับครูดาว....

+มาอวยพรพรวันเกิดให้น้องกวางผ่านบันทึกอีกที

ขอให้มีความสุขเป็นที่รักของทุกๆคน

+ล่องเรือทะเลน้อย สามารถล่องออกไปถึงทะเลสาบสงขลา จะได้ชมประวัติ วิถีคนรอบริมเล

+หากมีโอกาสล่องมาให้ถึงปากพะยูนน่ะครับ

เขียนเมื่อ 

Ico48

 • ขอบคุณมากค่ะท่านศน. ลำดวน  มีกำลังใจขึ้นเยอะ  ไม่ค่อยกล้าเอาออกมานำเสนอ  กลัวว่ามันจะมีข้อบกพร่องมาก  แต่ก็พยามเปิดใจให้กว้าง  รับคำติ-ชมค่ะ
เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณแทนหลานกวางค่ะ  บังวอ-ญ่า

  พานักเรียนไปล่องเรือชมบัว แลนกมาแล้วค่ะบัง

  ล่องเรือไปถึงสะพานยาว  แตไม่พบควายน้ำค่ะ

  ไปเรือหางยาว  ไม่กล้าไปถึงปากพยูน เพราะกลัวคลื่นค่ะ

   วันหน้าจะไปอีกค่ะ  / ขอบคุณมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู

 • เยี่ยมมากค่ะ ถือเป็นแนวทางที่ดีและเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 

Ico48

 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ คุณน้องมนัสดา (ชื่อนี้เหมาะกับหน้าตา อิๆๆ)
 • คงต้องขอคำแนะนำจากคนอื่นๆด้วยค่ะ

มาร่วมชื่นชมแผนการเรียนการสอนดีๆและกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและทักษะรอบตัวเช่นนี้ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณพี่ใหญ่นงนารทค่ะ