สวัสดีครับ ชาวKM

           เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมากระผมได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วม ประชุมอบรมการสร้างวิทยากรจังหวัดเพื่อดำเนินการถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) งานนี้ระบุไว้ในรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีเป้าหมายระยะเวลาเสร็จสิ้น ในปี 2553มีการจัดตั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในรัฐธรรมนูญดังกล่าวระบุให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานซ้ำซ้อนกับ อปท.และเป็นงานที่ อปท.สามารถปฏิบัติได้ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนจะต้องถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่ อปท. โดยเริ่มมีการถ่ายโอนภารกิจในแผนระยะที่ 1 ปี 2541 ในแผนระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2543 มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานได้ดำเนินการถ่ายโอนเสร็จสิ้นไปแล้วเช่น รพช.และมีหน่วยงานที่ยังมีปัญหาในการถ่ายโอน เช่น ศึกษา,สาธารณสุข ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อผูกพันที่จะต้องถ่ายโอนงานใน 2 ด้าน 10 ภารกิจ(ยกเว้นภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย) โดยข้อตกลงที่ทำไว้การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรจะถ่ายโอนเฉพาะ งบประมาณ ส่วนงานจะต้องทำร่วมกันระหว่างรัฐกับอปท. โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการ และ อปท.เป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ถ่ายโอนบุคคลากร  และทรัพย์สินซึ่งเป็นกรมเดียวในจำนวน 50 กรมที่ข้อตกลงไว้เช่นนี้มีผลให้การถ่ายโอนภารกิจ เป็นที่มาแห่งความไม่เข้าใจ และปัญหาในทางปฏิบัติทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเอง และอปท.ที่รับมอบภารกิจไป เนื่องจากยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนแต่ละภารกิจ เมื่อวันที่ 8 - 9 สค. 2549 กรมส่งเสริมการเกษตรพึ่งจัดทำแนวทางปฎิบัติในแต่ละภารกิจขึ้นและให้จังหวัดไปรับทราบและนำลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เป็นอีกงานหนึ่งที่กระผมจะต้องดำเนินการขอรับกระผม.