วันนี้ไปประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและห้องสมุดโรงเรียน   ที่โรงเรียนสารวิทยา  กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สพท.กทม. 2   มีโรงเรียนร่วมการสัมมนา  30  โรงเรียน   เริ่มด้วยพิธีเปิดของรองผู้อำนวยการ และความเป็นมาของโครงการ  ประทับใจ  การอภิปรายเรื่อง  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษา  ของผู้อำนวยการราตรี  ศรีไพรวรรณ  โรงเรียนไทยรัฐ75 กทม.  ความว่า...  ห้องสมุดมิติใหม่ของโรงเรียนประถม  บรรยากาศสีสันต้องน่าสนใจ  ที่โรงเรียนไทยรัฐ75  ห้องสมุดไร้โต๊ะสำหรับนั่งอ่าน  นักเรียนจะนั่งอ่าน  นอนอ่าน  ตามความสนใจ  มีมุมอ่านหนังสือที่ชอบ  มุมฟังเพลงที่โปรด  มุมคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล    มุมเล่นเกม  เล่นบทบาทสมมุติ    นักเรียนรักที่จะเข้าห้องสมุด  นักเรียนเลือกและซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเอง   นักเรียนตั้งชื่อห้องสมุดเองว่า  ห้องขุมทรัพย์ทางปัญญา  นักเรียนให้ความเห็นว่าห้องสมุด  น่าจะมีเฉพาะสมุดนะ...จริงด้วย

12345