กิจกรรมที่ ๑ ... การเข้าร่วมงานนิทรรศการ "ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์สู่สังคม"

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนั้น นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว นักศึกษาต้องเข้าร่วม "กิจกรรมเสริมทักษะแห่งความเป็นครู" ที่ทางคณะฯ ได้จัดขึ้นในระหว่างการเรียนในหลักสูตรนี้ ถือเป็นการประกันคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งเหมือนการทำสัญญาระหว่างคณะฯ และคุรุสภา (ทุน สควค. ก็เหมือนต้องทำสัญญากับ สสวท.ผู้ให้ทุนอีกหนึ่งองค์กร)

ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ๑ ที่นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. ทุกคนต้องเข้าร่วมงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการ

 

นิทรรศการ "ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์สู่สังคม"

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(สถานที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง)

 

ช่วงเช้า

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ... ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ... อธิการบดีเปิด และบรรยายพิเศษ "ครูเพื่อศิษย์"

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ... การแสดงเชิงวัฒนธรรม "ขบวนล้านนา"

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. ... พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. ... บรรยายพิเศษ "ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู" โดยอาจารย์สุรินทร์  อินทรักษา รองเลขาธิการคุรุสภา 

๑๒.๐๐ - ๑ ๓.๐๐ น. ... พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ... การแสดง "ร้องเพลงหมู่"

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ... การแสดงเชิงวัฒนธรรม "ชุดชนเผ่า"

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ... การแสดงละคร "วีรกรรมทำเพื่อศิษย์"

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. ... พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๕.๑๕ น. ... การแสดง "เส้นทางครู"

๑๕.๑๕ - ๑๕.๔๕ น. ... บรรยายพิเศษ "ครูเพื่อศิษย์" โดยคณบดีคณะครุศาสตร์

๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ... MV รวมภาพกิจกรรมประกอบเพลง "ฉันดีใจที่มีเธอ"

และพิธีปิด โดย คณบดีคณะครุศาสตร์

 

 

 

ใบงานกิจกรรมที่ ๑

สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค.

 

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักศึกษาเก็บความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ป.บัณฑิตรุ่นพี่ สำหรับเป็นแนวทางในก่อนจบหลักสูตร

๒. เพื่อได้รับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาโดยตรง อันเป็นผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองโดยตรงในอนาคตของการเป็นครู

 

 

คำสั่ง

๑. ดูงาน เก็บความรู้ บันทึกภาพ เกี่ยวกับนิทรรศการประมวลผลความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุนคุรุสภา จำนวน ๓ หมู่เรียน ๕ บูทการแสดง ได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน, นวัตกรรมการศึกษา, โครงงานพิเศษ ฯลฯ

๒. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู" โดย อาจารย์สุรินทร์ อินทรักษา รองเลขาธิการคุรุสภา แล้วทำสรุปออกเป็นประเด็นความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ

๓. จากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้นำมาเขียนเป็นรายงานในรูปแบบของบันทึกที่ ๒๖ และ ๒๗ ตามลำดับ ในบล็อก "บันทึกการฝึกสอนของ (นามแฝง) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔"

สำหรับหมายเลขบันทึกนั้น นับจากการฝึกสอนตามปกติที่ไม่ได้มีวันหยุดใด ๆ มาเกี่ยวข้อง หากนักศึกษาไม่ได้ไปฝึกสอน ให้รันบันทึกต่อได้เลย

๔. บันทึกทั้งสองบันทึกต้องเขียนขึ้นต่อจากบันทึกหมายเลข ๒๕ คือ บันทึกการฝึกสอนประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๕. ไม่เกินวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น.

๖. คะแนนที่ได้รับ จะเป็นคะแนนในส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะฯ ที่จัดขึ้นตลอดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ

 

 

สิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ นอกเหนือจากใบงาน

๑. แต่งชุดใส่สูทประจำรุ่นของนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. รุ่น ๑๔

๒. เซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ คุณครูองคุลิมาล หลังการบรรยายพิเศษเสร็จสิ้น

๓. อย่าลืมสวมหมวกกันน็อค หากขี่รถมอเตอร์ไซค์มาร่วมงาน

 

 

..........................................................................................................

 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อาจจะมีรูปแบบนี้เป็นรุ่นสุดท้าย ขอให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่ หลังจากรุ่นนี้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงกันขนานใหญ่ ทั้งหลักสูตรที่ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ รูปแบบกิจกรรมเสริมต่าง ๆ และผู้บริหารกลุ่มใหม่

หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดการ ครูจะแจ้งให้ทราบทางอนุทินอีกครั้งครับ

หากมีปัญหาใด ๆ ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ครูเปิดไว้ให้ เช่น บันทึกกล่องปัญหาฯ, ขอพบโดยตรงที่คณะฯ  ;)

 

เพราะ "โอกาส" สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้

 

จงใช้ "โอกาส" ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดครับ ;)...

 

..........................................................................................................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อ.องคุลิมาล

ก่อนอื่นต้องขอโทษอาจารย์ที่วันนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุม

หนูอยากทราบว่าเข้าร่วมงานทั้งวัน หรือ ครึ่งวัน

เพราะที่ได้รับฟังจากเพื่อน ๆ มา มันยังไม่ตรงกันคะ

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ว่าที่คุณครู moowarn ;)...

วันประชุมคงรีบกลับบ้านไป "เลือกตั้ง" จึงไม่ได้บอกครูไว้ก่อน ฮึ่ม !

ข้อสังเกตของกิจกรรมที่ ๑ สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. คือ

ข้อ ๑ ... สามารถเก็บความรู้ได้ตลอดทั้งวัน แต่อย่างน้อยครึ่งวันเช้า

ข้อ ๒ ... การบรรยายพิเศษมีเฉพาะครึ่งเช้า

ดังนั้น หากคิดว่า เพียงแค่ครึ่งเช้าก็สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความรู้ใส่ตัวเองได้มากที่สุดเพียงพอแล้ว ก็สามารถมาเพียง "ครึ่งเช้า" ได้ครับ

พอเข้าใจเหตุและผลที่ครูได้กล่าวมานะครับ

อย่างไรก็แจ้ง "เพื่อน" ที่ยังงุนงง และบอกให้เขาเข้ามาอ่านบันทึกนี้ด้วยนะครับ

มีปัญหาอะไรเข้ามาถามเพิ่มเติมได้ครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อ.องคุลิมาล

ขอบคุณคะสำหรับข้อชี้แจงแถลงไข

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ว่าที่คุณครุ moowarn ;)...

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

รับทราบค่ะ

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ ;)

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ว่าที่คุณครู สาวิตรี ;)...