วันนี้ผมได้รับการติดต่อจากอาจารย์เกษร  อ่อนคำ จากโรงเรียนหนองกองวิทยาคม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และเพื่อนครูอีก 2 ท่าน นัดหมายกันที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขอปรึกษาในการทำ IS ที่เกี่ยวกับการทำKM   โดยในวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา อาจารย์เกษรและอาจารย์เรณู รื่นรวย จากโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ก็ได้เข้าไปสังเกตกระบวนการในภาคสนามด้วยในวันนั้น  (ลิงค์อ่าน)

 


ภาพของวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา

 

           วันนี้เลยนัดกับทุกคนที่จะศึกษามาพร้อมกัน  โดยมีอาจารย์ยงยุทธ  ฟองธิวงค์ จากโรงเรียนบ้านแม่พลู ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มาสมทบอีกท่านหนึ่ง   เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการกำหนดพื้นที่ที่จะศึกษาและกรอบการศึกษาเบื้องต้น   ผมก็ได้มีโอกาส ลปรร.ประสบการณ์กับน้องๆ เกี่ยวกับการทำKM ในงานส่งเสริมการเกษตร

          ทั้ง 3 คนก็ตกลงกันว่าจะ ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มส่งเสริมการผลิตศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร    ส่วนรายละเอียดต่างๆ ผมก็ได้แนะให้น้องๆ ไปปรึกษาหารือและออกแบบและกำหนดโครงร่างกันต่อไป 

           ผมรู้สึกดีใจที่เห็นน้องๆ เขาสนใจกระบวนการจัดการความรู้  และสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้าน  ซึ่งก็จะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์กับตัวคนศึกษา และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองต่อไปในอนาคต  น้องเขาบอกว่าเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้มากขึ้นหลังจากการเข้าไปสังเกตกระบวนการ และการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพียงเท่านี้ผมก็ดีใจแล้วครับ ที่สามารถทำให้คนที่มา ลปรร.ได้มีความเข้าใจใน KM...ว่าอยู่ใกล้ๆ ตัวเรานี่เอง

          บางประเด็นน้องเขาก็ได้นำไปขยายผลแล้ว เช่น อาจารย์เกษร เล่าว่าหลังจากการเข้าร่วมสังเกตที่กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนฯ ได้ไปเล่าให้กับเพื่อนครูที่โรงเรียนถึงการปฏิบัติของชาวบ้านในการทดสอบทดลอง และการ ลปรร. เพื่อนครูก็ได้รู้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้ๆ นี้เองก็ได้มีการจัดการความรู้กันแล้ว  โอกาสต่อไปก็จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลในการให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามา ลปรร. กันต่อไป....เห็นไหมครับเครือข่ายการเรียนรู้เริ่มจะก่อตัวขึ้นมาให้เห็นบ้างแล้ว

          ผมบันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ หากท่านผู้รู้จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ขอเรียนเชิญครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก