นาย กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

อาจารย์ประจำ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Usernamelearntoknow
สมาชิกเลขที่10571
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วุฒิการศึกษา :

  • นักธรรมเอก
  • เปรียญธรรม 6 ประโยค
  • พุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ เอกบริหารการศึกษา รุ่นที่ 44
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 4

ปัจจุบันกำลังศึกษา :

1. "หลักสูตรผู้ออกแบบคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง"
ทุนหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง รุ่นที่ 2 (e-pro 2) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สถานที่เรียน : http://lms3.thaicyberu.go.th/moodle/
2. "หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Practical ID)"
3. "หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Practical Courseware)"
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาทางไกล e-Learning รุ่นที่ 1
สถานที่เรียน : http://www.e-learning.in.th/main/default.asp

ตำแหน่ง :

2559-ปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
2553-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ที่ทำงาน :

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทรน้อย อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170

ติดต่อ :

  • มือถือ. 086-796-8761
  • โทรสาร. 035-248-095
  • ID Line : kittisak mcu

ที่อยู่ Online :

อีเมล์ :