ภาพวันแม่
คำขวัญพระราชทานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๔๙

          สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้า ฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ อัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๔๙ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง

รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์

ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน

รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย