• มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้รูปแบบบูรณาการ
  •  และมุ่งเน้นไปที่การประสานความกลมกลื่นระหว่างกระแสของคน และกระแสของธรรม(ธรรมชาติ) ให้รวมกันเป็นกระแสปัญญา ปัญญาจะเป็น
  • ตัวรู้และเข้าใจ มองเห็นไปตามเหตุปัจจัยที่ เป็นอยู่ตามธรรมชาติ