วันที่ 13 - 15  กรกฎาคม 2549  มีโอกาสร่วมทีมมข.เข้าร่วมสัมมนา ลปรร กับเครือข่ายจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  นครปฐม  หัวข้อหลัก คือ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  มีประสบการณ์ดังนี้

  1. ประทับใจการจัดกำหนดการได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน  และการจัดห้องประชุม
  2. ประทับใจการแสดงวงดนตรีภายใต้การนำของ ดร.สุกรี  เจริญสุข 
  3. ประทับใจสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจังและสนุกสนาน
  4. มข.จะเป็นเจ้าภาพต่อจากม.นเรศวร  รู้สึกว่าต้องทำการบ้านอย่างหนัก
  5. ประทับใจการ ลปรร  ในรถตู้ระหว่างเดินทางกลับ