หลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเรียกชื่อย่อว่า นบอ.มข.  ในเดือนมิ.ย. และ ก.ค.  เป็นหลักสูตรรุ่นที่ 4 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และรุ่นที่ 5  สำหรับหัวหน้างานตามลำดับ  ดำเนินการมาได้ด้วยดี  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบทิศทางและนโยบายการบริหารในระดับต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และแนะนำเทคนิคเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนจิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  สำหรับหลักสูตรในรุ่นที่ 6 จะเริ่มในวันที่ 21-23 ส.ค. สำหรับหัวหน้างาน และรุ่นที่ 7  จะเริ่มในวันที่ 4-6  ก.ย.  สำหรับผู้เชี่ยวชาญ  ในงบประมาณปีต่อไป  จะพยายามขยายผลและต่อยอดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  อย่างต่อเนื่อง  การลงทุนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนและหวังผลในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงต่อองค์กรในอนาคต