หกสิบพระพรรษา    มหราชินีสยาม
ช่วงโชติวิโรจน์ราม        วรวัตรวิสุทธิภา
    การุณยสุนทร        อดิศรประทานสุขา
ทั่วราชอาณา            บมิมีจะราจะลด
    เปรียบปานพระมารดา    คณนาพระคุณมิหมด
มากล้ำจะพร่ำพจน์        สิรเย็นเพราะบารมี
    ดงป่าชลาศัย        จะณใดบแหนงบหนี
แม้นทุกขธาวี            พระขจัดวิบัติมลาย
    ห่วงหาประชาราษฎร์    มนมาดขยับขยาย
อุ้มชูมิรู้คลาย            พระจะทรงกรัณย์นิรันดร์
    สรวมเดชพระศรีรัตน์    ดลพิพัฒน์พิรุฬหสรรพ์
จำเริญพระชนม์พรรษ์        จิรนิจประสิทธิ์ชัย ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 8 พฤษภาคม 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์