สรวมเดชเทเวศร์ไท้    พระรัตน์ตรัยพิทักษา
ซึ่งองค์สมเด็จรา-            ชินีนาถนิรามัย
    ครบห้ารอบนักษัตร    พระจำรัสจรูญใส
กลแก้วแววอำไพ            พระนำาประชาราษฎร์
    ทรงเป็นเช่นโพทอง    พสกผองผะผ่องผาด
ทรงเป็นมิ่งขวัญชาติ        สถิตมั่นนิรันดร์กาล
    ขอทรงสำราญรื่น    พระทัยชื่นเกษมศานติ์
มวลหมู่ศัตรูมาร            ผิคิดร้ายมลายพลัน
    เรืองศรีแลเรืองศักดิ์    สุภาลักษณ์ฉวีสัณห์
ทรงจำเริญชนม์พรรษ์        ลุร้อยปีทวีพา
    ทวยไทยทั่วถิ่นแคว้น    มนัสแสนจะหรรษา
พร้อมกันกราบวันทา        ณ เบื้องบาทนรินทรฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 5 พฤษภาคม 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์