บุญปกพสกนิกรราษฎร์        ปะวิภาสวิสุทธิ์ใส
องค์ราชินีสิริไผท            ธ เสมือนพระมารดา
    การุญพระแผ่ผริตะท้น        ดุจฝน ณ วัสสา
ทรงราชกิจกรณิยา            มิจะอ่อนระอาภาร
    ไพร่ฟ้าประชาผิวจะอยู่        สริภู ณ ไพรสาณฑ์
ไม่ทรงจะท้อทุรคการ            พระเสด็จมิเว้นใด
    ถิ่นที่ผิว่าภยพิบัติ            พระขจัดและแก้ไข
ส่งเสริมและเพิ่มปุรณไพ-            ปุลยาเพราะอาทร
    หกสิบฉนำชนมพรรษ        สุนัยสโมสร
ปวงข้าฯประชาคณะนิกร            อภิวาทพระบาทา
    สรวมเดชะแห่งรตนตรัย        ทิวไท้พิทักษา
ให้ทรงเกษมพระชนมา            ภิยโยสถาพรฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 27 มีนาคม 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์