"เหล็กที่ผ่านไป ย่อมแข็งแรง
และคมยิ่งกว่าเหล็กธรรมดา ฉันใด
ใจที่ผ่านอุปสรรคมามาก
ย่อมไม่หวั่นต่อปัญหา
ไม่ว่าจะหนักสักเพียงใด ฉันนั้น"

นิรนาม