GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จัดเก็บ-ส่งรายได้แทนกัน

จัดเก็บ-ส่งรายได้แทนกัน
จากการที่หน่วยงานเจ้าของเงินรายได้ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเงินรายได้แทนกันได้ในระบบ GFMIS ได้ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ เป็นผลให้ข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานเจ้าของเงินรายได้คลาดเคลื่อน เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งแทนกันได้ กรมบัญชีกลางจึงขอซ้อมความเข้าใจดังนี้ 1. หน่วยงานผู้จัดเก็บแทน 1.1 ให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของรายได้เพื่อขอทราบรหัสบัญชีแยกประเภทของรายได้ที่จัดเก็บ แทน และระบุรหัสบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตามประเภทรายได้ของเจ้าของรายได้ 1.2 ให้รายงานผลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนให้หน่วยงานเจ้าของรายได้เป็นประจำทุกเดือน 2. ให้หน่วยงานเจ้าของรายได้นำรายได้ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้จัดเก็บแทนตรวจสอบกับรายงาน ZRP_RPT 001                                                  ข่าวสด (คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้)  9  ส.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): รายได้
หมายเลขบันทึก: 43649
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)