Contact

ปรับระบบซี ขรก. – ดูผลงานไม่ดูวุฒิ

  ปรับระบบซี ขรก. – ดูผลงานไม่ดูวุฒิ  
วันที่ 8 ส.ค. ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามโครงการปฏิรูปเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ.2550-2555 ว่า สท. ถือเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มเข้าสู่โครงการ ที่ผ่านมาหน่วยราชการมักทำงานโดยผลักภาระให้กับประชาชน ทิศทางการปฏิรูประบบราชการต่อไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ.  จะจ่ายเงินตามผลของการทำงาน ส่วนวุฒิการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น    "การกำหนดระดับขั้น หรือซีข้าราชการ ที่เริ่มจาก ปวช. เป็นซี 1   ปวส. ซี 2 หรือปริญญาตรีซี 3 คงไม่ได้แล้ว  เพราะทิศทางปฏิรูปราชการจะให้ความสำคัญเรื่องผลงานเป็นสำคัญ  เป้าหมายการปฏิรูป คือ ประสิทธิภาพจากการทำงานสูงสุด เพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้" นายอาวุธกล่าวและว่า ภาพเดิมของข้าราชการที่คนเกลียดมากที่สุด คือ กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่       การสำรวจพบเจ้าหน้าที่ 2 ประเภท คือ โอเปอเรเตอร์และประชาสัมพันธ์ของทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นส่วนที่ประชาชนเกลียดมาก เพราะหน้าตาเสื้อผ้าสวยงามแต่พูดจาไม่ดี และให้บริการข้อมูลไม่ได้เลย ข่าวสด   9  ส.ค.  49

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 43651, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ข้าราชการ

Recent Posts 

Comments (0)