เครือข่ายเบาหวานของเราได้มีการจัด “ตลาดนัดความรู้” ไปทั้งหมด ๕ ครั้งแล้ว มีทีมเบาหวานจาก รพ.ต่างๆ เข้าประชุมจำนวนมากกว่า ๖๐ ทีม

เมื่อดิฉันและทีมงานไปจัดตลาดนัดความรู้ของจังหวัดปัตตานีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะฟังการนำเสนอเรื่องเล่าต่างๆ ที่น่าประทับใจ และคิดย้อนไปถึงเรื่องเล่าในตลาดนัดความรู้ครั้งที่ผ่านๆ มา ดิฉันได้เรียนรู้ว่ามีวิธีปฏิบัติหลายวิธีที่ใช้ได้ผลในเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น วิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ออกรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง มีตั้งแต่การจัดยาให้ดูเป็นตัวอย่าง การใช้ตลับแยกสีตามเวลา การใช้สัญลักษณ์ ฯลฯ

ดิฉันเกิดความคิดว่าน่าจะมีการวิจัยความรู้ปฏิบัติเหล่านี้ ไม่ทราบว่าจะเข้าข่าย R2R ที่ท่านอาจารย์วิจารณ์เสนอแนะหรือเปล่า (อ่านข้อเสนอแนะที่นี่) นิสิตนักศึกษาที่กำลังหาหัวข้อวิทยานิพนธ์น่าจะลองศึกษาดู

ลองช่วยกันคิดคำถามการวิจัยดีไหม ดิฉันเริ่มคิดได้เพียงเลาๆ ยังไม่ได้คิดให้ลึก อยากได้ข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลายๆ คนค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙