ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร(รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท) ได้ดำเนินการด้านการจัดการความรู้(KM) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2549 จะครบรอบ 1 ปี จึงได้จัดทำเสื้อ-KM_KKU (สีเหลือง)เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากร มข.ที่มีการติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน Blog สำหรับเงื่อนไขในการแลกเสื้อ ประกอบด้วย

1) ต้องเป็นบุคลากร มข.เท่านั้น

2) มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ภายในBlog อย่างน้อย 3 บันทึก

3) กรอกแบบฟอร์มการรับเสื้อ

4) ปริ้นหน้าแรกของBlog(ประวัติเจ้าของBlog)

5) ปริ้นหน้าศูนย์รวมข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบบันทึก

6) ตรวจดูรายชื่อทาง http://home.kku.ac.th/km/

7) รับเสื้อได้ที่คุณเอื้องฟ้า  ศูนย์บริการวิชาการ

     บุคลากร มข.ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถรับเสื้อได้ที่คุณเอื้องฟ้า  ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ  

http://gotoknow.org/file/aungfar/MVC-736S.JPG