การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์


เทคนิคการเพิ่มผลิตด้านการเผยแพร่งานวิจัย และงานสร้างสรรค์

เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ

ในรูปแบบ poster presentation และการมีเอกสารตีพิมพ์แบบสมบูรณ์ (original article) ภายหลังการนำเสนอใน proceeding

๑.      ขั้นตอนการเตรียมบทคัดย่อ

        ๑.๑  ศึกษาวิธีการเขียนบทคัดย่อในงานประชุมนานาชาติใน Website ศึกษาข้อกำหนดในการเขียน เช่น ประเภทของตัวอักษรที่ใช้ในการเขียน กั้นหน้า กั้นหลัง    จำนวนคำองค์ประกอบของบทคัดย่อ

          ๑.๒  นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนเป็นบทคัดย่อภาษาไทย

          ๑.๓  เขียนข้อค้นพบในรูปแบบของบทคัดย่อจากภาไทย

          ๑.๔  แปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

          ๑.๕  ส่งต้นฉบับภาษาอังกฤษให้กับเจ้าของภาษา (native English) ที่มีความรู้ในศาสตร์สาขาในเรื่องที่ทำวิจัย

          ๑.๖.  จัดรูปแบบ แก้ font ของบทคัดย่อให้ตรงกับข้อกำหนดของการประชุม จากนั้นส่งบทคัดย่อทาง Website หรือผ่านทาง e-mail ที่เจ้าของงานกำหนดให้ส่ง

๒.     ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์แบบสมบูรณ์

       ๒.๑  การแสวงหาปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

              ๒.๑.๑  การสนับสนุนเวลาเขียนบันทึกขอเวลาเพื่อการดำเนินการจัดทำต้นฉบับกับผู้บังคับบัญชา

             ๒.๑.๒  การสนับสนุนด้านสถานที่ และอุปกรณ์เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน

๒.๒   เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

        ๒.๒.๑  download ตัวอย่างรูปแบบการเขียนในวารสารที่การประชุมนั้น ๆ กำหนดออกมาเป็นตัวอย่าง และเขียนตามที่แนวทางที่วารสารกำหนด

        ๒.๒.๒  ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาอภิปรายผลข้อค้นพบจากการวิจัย 

๓.     ขั้นตอนการจัดทำโปสเตอร์

         ๓.๑  เตรียมภาพที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย Logo สถาบันการศึกษา และเตรียมเนื้อหาที่เป็นประโยคที่สั้น ๆ เข้าใจง่าย วางรูปแบบให้ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการเสนอ ได้แก่ ชื่อเรื่องชื่อเจ้าของงานวิจัย ความเป็นมาความสำคัญ วิธีการศึกษา วัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

         ๓.๒   กำหนดขนาดของโปสเตอร์ลงใน power point ให้ตรงกับที่การประชุมกำหนด

         ๓.๓   จัดภาพ และเนื้อหาวางลงใน power point อ่านทบทวนเนื้อหาในภาพให้ถูกต้อง

         ๓.๓   ส่ง power point ผ่านทาง e-mail ให้กับร้านเพื่อ print ออกมาเป็นโปสเตอร์ โดยแจ้งขนาดของโปสเตอร์ให้ผู้จัดทำทราบ

๔.     ปัญหา และอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน

        ระยะเวลา 1 สัปดาห์สำหรับเตรียมไม่เพียงพอต้องใช้วันหยุดราชการไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมต้นฉบับ และ internet ช้า                                                                               

 

 

หมายเลขบันทึก: 431966เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2011 16:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี