ดร. บุญสืบ โสโสม


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
Username
boonsurb
สมาชิกเลขที่
947
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่วิจัยและนวัตกรรม

รายงานการวิจัย

1. ประไพ สุขสมบูรณ์, วันเพ็ญ กุลนริศ, อภิรัช สกุลณียา, บุญสืบ โสโสม. รายงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคมกับบทบาทการเป็นมารดาหลังคลอดวัยรุ่น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2539.

2. บุญสืบ โสโสม, วันเพ็ญ กุนริศ, ภัชญา ธงศิลา, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. รายงานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนด้วยวิธีการพี่สอนน้องของนักศึกษาพยาบาลต่อทักษะการทำคลอดปกติ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2540.

3. พรรณี โตวิริยะเวช, บุญสืบ โสโสม. รายงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ WHO patograph ในระยะคลอดของโรงพยาบาลสระบุรี. โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2540.

4. สุณี นาคสมบูรณ์, บุญสืบ โสโสม, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ. กัยารัตน์ อุบลวรรณม ดวงดาว จิตรวัฒนะ, ลินดา ศรีดารา. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต่อการรับรู้ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2543.

5. บุญสืบ โสโสม, สุจินต์ เจริญผล. รายงานวิจัย เรื่อง การประเมินผลของการให้ความรู้ในระยะตั้งครรภ์ต่อการคลอดก่อนกำหนดของสตรีที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลพระพุทธบาท. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2544.

6. ประมวล ทองตะนุนาม, บุญสืบ โสโสม. การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2544.

7. บุญสืบ โสโสม, สุพรรณี กัณหดิหลก, ทองปาน บุญกุศล, กนกอร ชาวเวียง. รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการรับรู้ ความสามารถในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2544.

8. สุพรรณี กัณหดิหลก, บุญสืบ โสโสม. รายงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2546.

9. บุญสืบ โสโสม. สุจินตนา พันธ์กล้า, ประมวล ทองตะนุนาม, จีระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์, สุภมาส อดิการกุล. รายงกานการวิจัยเรื่อง ความรุนแรงในสตรี: การทบทวนความรู้งานวิจัยในประเทศไทย. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2550.

10. บุญสืบ โสโสม, จีระวรรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์, สุภมาส อดิการกุล. รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาวิธีการสอนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2552.

11. อรุณวรรณ เจษฎาเมธาขจร, บุญสืบ โสโสม, นันทนา จันะหาร, สมพงษ์ แสนทอง, ศรีสวาท ชัยสิทธิ์. รายงานวิจัย เรื่อง ความแตกต่างของหญิงชายเกี่ยวกับความรุนแรง และวิธีป้องกัน: เสียงจากผู้พิการ และผู้ดูแล. โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. 2552.

12. บุญสืบ โสโสม. รายการวิจัยเรื่อง การใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียน ในนักศึกษาพยาบาล: ข้อค้นพบจากการสะท้อนคิดในชั้นเรียน เรื่อง “การพยาบาลมารดา ทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์.” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2553.

13. บุญสืบ โสโสม, สุจินตา พันธ์กล้า, ประมวล ทองตะนุนาม, กมลอินทร์ วรรณเชฐอิสรา, วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี, วรรณา ชัยชนะรุ่งเรือง, จรูญศรี ทองมาก, รัตนา เหมือนสิทธิ์, และ อรธิรา บุญประดิษฐ์. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลให้มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วย และบุคคลที่มีความพิการ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พระพุทธบาท, สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2554.

14. รัตนาภรณ์ พงษ์ประจักษ์, สุนันทา เตโช, ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ, บุญสืบ โสโสม. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบริการให้บริการสุขภาพสตรีเพื่อการดูแลสุขภาพเต้านมโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข. 2554.

15. กาญจนา สรรพคุณ, ผกาทิพย์ ปอยสูงเนิน, บุญสืบ โสโสม, รายงานการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุ่นตอนต้นโรคธาลัสซีเมีย: การศึกษาจากมุมมองด้านเพศภาวะ. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข. 2554.

บทความวิจัย

1. Chirawatkul, S., Manderson, L., Rugwong, P., Chomnirat, W., Sosome, B. and Janjaiwit, P. Perceptions and experiences of villagers living with physical disabilities in Isan, Thailand. Asian Journal of Nursing 2008; 11(1): 23-29.

2. บุญสืบ โสโสม กมลอินทร์ วรรณเชฐอิสรา วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี สุจินตนา พันธ์กล้า. การดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับบุคคลที่มีความพิการ: การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์ และสุขภาพ 2553; 33(3): 69-76.

3. รัตนาภรณ์ พงืประจักษ์ สุนันทา เตโช ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ บุญสืบ โสโสม. การพัฒนาการให้บริการสุขภาพ สตรีเพื่อการดูแลสุขภาพเต้านม. วารสารพยาบาลศาสตร์ และสุขภาพ 2553; 33(4): 19-27.

4. บุญสืบ โสโสม ประมวล ทองตะนุนาม สุจินตนา พันธ์กล้า วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี วรรณา ชัยชนะรุ่งเรือง. การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ สำหรับการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วย และบุคคลที่มีความพิการ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2553; 34(4): 65-77.

5. กาญจนา สรรพคุณ ผกาทิพย์ ปอยสูงเนิน บุญสืบ โสโสม. คุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุ่นตอนต้นโรคธาลัสซีเมีย:การศึกษาจากมุมมองด้านเพศภาวะ. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2554; 17(2): 87-99

6. ศิริวรรณ ผูกพันธ์ & ศิริวรรณ ผูกพันธ์ ประสบการณ์ และการรับรู้ความสามารถในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน: กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเล้า จันทบุรี. 2555; 23 (2): 53 – 64

7. สุวพีร์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ บุญสืบ โสโสม นฤมล จันทรเกษม ทองปาน บุญกุศล เก้า จันทรเกษม อาจารีย์ จันทร์พาณิชย์. การพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาบริการปฐมภูมิอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2557, 23 (2) มีนาคม -เมษายน: 239-251.

8. เยาวดี สุวรรณนาคะ บุญสืบ โสโสม กนกอร ชาวเวียง. สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล:กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2558. 33(1): 186-197.

การเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ

1. Sosome, B. & Ukakimaparn, J. & Adikarnkul, S. The development process to improve learning of nursing research for Bacheler Nursing Student in International Conference on Health and the Changing World, November 17-19, 2009. Hosted by Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) The Association of Indonesian Nurse Education Center (AINEC) Faculty of Nursing University of Indonesia

2. Intawat, J. & Sosome, B. & Chaipornjaroensri, W. Health Promotion for the Elderly: a Nursing Students’ Perspective. The First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health. December 1-3, 2010. Wiang Inn Hotel, Chiang. Thailand.

3. Punkla, S & Sosome, B. & Chaipornjaroensri, W. The Meaning of Health Promotion for People with Disabilities: Caregivers’ Perspective. The First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health. December 1-3, 2010. Wiang Inn Hotel,Chiang Lai. Thailand.

4. Thongtanunam, P. & Sosome, B & Chaipornjaroensri, W . The experiences of health volunteers on gender-sensitive health promotion for people with disabilities: At Pukrang Primary Care Unit Study . The First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health. December 1-3, 2010. Wiang Inn Hotel, Chiang Lai. Thailand.

5. Sosome, B. Using Cooperative Learning in an Undergraduate Nursing Class: Findings and Reflection from Complications in Pregnancy Class. The First International Conference on Qualitative Research in Nursing and Health. December 1-3, 2010. Wiang Inn Hotel, Chiang Rai. Thailand.

ตำรา/หนังสือ

1. บุญสืบ โสโสม. การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน. ในสูติศาสตร์ เล่ม 3. ศรีเกียรติ อนันตสวัสดิ์. บรรณาธิการ. นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2540.

2. บุญสืบ โสโสม. “วิถีคนกล้า” ใน เรียนรู้วิถีชุมชนกับการศึกษา. นนทบุรี. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2543.

3. บุญสืบ โสโสม. สรุปสาระวิชาการพยาบาลมารดา และทารก . โครงการผลิตตำราวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง. สถาบันพระบรมราชชนก. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พระพุทธบาท. 2553.

รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ที่ทำให้นักศึกษาผ่านการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2557

2. รองชนะเลิศอันดับสอง การนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “โครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงวัยที่มีพลัง (active aging)”

3. รางวัลข้าราชการดีเด่น ประเภท อาจารย์ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2557 จากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธบาท

4. อาจารย์ผู้ประสานวิชาวิจัยทางการพยาบาล สนับสนุนนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง “ผลของการออกกำลังกายโดยใช้ขวดทรายต่ออัตราการเต้นของชีพจรและความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุ” ได้รับโล่รางวัลผลงานการสร้างเสริมสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศักยภาพนักศึกษา: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน” ณ โรแรมกาแลกซี่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

2. รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนคนพิการตาบอด: ข้อค้นพบจากมุมมองด้านพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย และมุมมองด้านเพศภาวะ” ในวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2553 การประชุมระดับชาติ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประจำปี 2553 ความเป็นเลิศในการสร้างเสริมสุขภาพ: คุณค่าและความสำเร็จขององค์กร

3. The Best Oral Presentation of Concurrent Session in the Topic of Caring for Marginalized Population and Population with Disabilities. นำเสนอวิจัยเรื่อง The Integrating Concept of Empowerment, Family-Centered Care, and Gender-Sensitive Care on Rehabilitation of People with Disabilities ในการประชุม The 3rd International Nursing Student Forum “Humanistic Nursing: Caring for Diverse Population” วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554

4. The Best Oral Presentation of Concurrent Session in the Topic of Nursing Intervention/Research in Caring for Diverse Population นำเสนอวิจัยเรื่อง The Effects of the Exercise Program Using Bamboo Sticks on the Body Flexibility and Health Status among Adolescents ในการประชุม The 3rd International Nursing Student Forum “Humanistic Nursing: Caring for Diverse Population” วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554

5. The Third Place of the Concurrent Session Oral Presentation Contest in the Topic of Life Bettering Education นำเสนอวิจัยเรื่อง The perception of the integrating concept of gender sensitive care and humanized care for improving quality of life of visually impaired students. ในการประชุม The 1st ISC International Student Conference on “Innovation for Harmonious Living in a Borderless Society” วันที่ 23-25 มกราคม 2555

6. The Third Place of the Concurrent Session Oral Presentation Contest in the Topic of Health Behavior นำเสนอวิจัยเรื่อง Effects of empowerment program on knowledge and intention for smoking prevention of elementary pupils. ในการประชุม The 1st ISC International Student Conference on “Innovation for Harmonious Living in a Borderless Society” วันที่ 23-25 มกราคม 2555

7. The Best Oral Presentation of Concurrent Session in the Topic of Developing a Foot Assessment Tool for Screening Diabetes Mellitus Foot: Using in Student Nurses’ Practice. ในการประชุม The 4th International Nursing Student Forum “Nurse Innovators: Moving Toward Healthy Societies” วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556

5. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ปี พ.ศ. 2555 ,2556, 2557 และ 2558 จากวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

6. รางวัลผลงานวิจัย

วิจัยระดับดีมาก และวิจัยยอดนิยม จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลที่มีความพิการ: กรณีศึกษาเครือข่ายภาคีสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท”

จากการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติในประชาคมอาเซียน:พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน จัดโดยสภาการพยาบาล วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2556 จากสภาการพยาบาล

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี