บุคลากรงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รชตภร  โพธิ์มาก

ภานิชา  ธีราพัฒน์