KM เน้นความรู้ในระดับที่ลึกกว่าความรู้เชิงเหตุผล  หรือความรู้เชิงเทคนิค

         KM ใช้ความรู้ที่ลึกในระดับความเชื่อ คุณค่า เป็นเครื่องมือบรรลุผลที่มีปณิธานที่จะบรรลุร่วมกัน

         KM เชื่อในคุณค่าของความรู้ฝังลึกในคน (Tacit Knowledge)    และในขณะเดียวกันก็มีทักษะในการนำความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) มาประยุกต์ใช้

         เชื่อว่า KM เป็นเครื่องมือบรรลุเป้าหมายที่ยาก  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ    KM จึงเป็นส่วนหนึ่งของงาน และดำเนินการโดยทุกคน ทุกหน้าที่ 

         เชื่อว่า KM ไม่ใช่ตัวการเพิ่มงาน เพิ่มภาระ    แต่เป็นเครื่องมือช่วยลดความยากลำบากในการทำงานระดับคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง     และเพิ่มความสุขในที่ทำงาน     เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน

         เชื่อว่า KM คือเครื่องมือดึงศักยภาพของคน    ดึงพลังของความเป็นมนุษย์ออกมาสร้างสรรค์งาน    และมีผลเพิ่มความสามารถของบุคคล ที่เรียกว่า Personal Mastery   รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ระดับบุคคล (Personal Matrery)    และเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Team Learning)

         ท่านที่มีประสบการณ์ KM แล้ว  โปรดช่วยกันเติมด้วยครับ

วิจารณ์ พานิช
๑ สค. ๔๙