มาตรฐานการศึกษาของชาติ

rawadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

    อุดมการณ์สำคัญของการศึกษาของชาติ คือ  การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม วัฒนธรรมและคุณธรรม  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง  มุ่งสร้างพื้นนฐานที่ดีในเด็ก  และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

     เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขดดยมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับช่วงวัยพัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข จะต้องมีดังนี้

          1.กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์

           2.ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

           3.ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

           4.ทักษะทางสังคม

           5.คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

     มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

     จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  ความสำเรฌจของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับ

          1.ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหารผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน

          2.ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล

          1.การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต้มตามศักยภาพ

          2.มีการพัฒนาผู้บรอหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณค่า

          3.มีการบริหารจัดกรที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

     มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

     การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเีรียนรู้ให้เข้มแข็ง

     การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

          1.การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          2.การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้

          3.การสร้างและจัดการความรู้ในทุกมิติของสังคม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระการเรียนรู้ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

43143

เขียน

07 Aug 2006 @ 15:16
()

แก้ไข

22 Mar 2012 @ 19:38
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก