1.  การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  ระดับ  10                   1.1  วุฒิการศึกษา  

                        ต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งเชี่ยวชาญ ระดับ 9 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

                  1.2  อัตราเงินเดือน                   ต้องได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณที่จะเลื่อนตำแหน่งไม่ต่ำกว่าขั้น 24,860 บาท