การบริหารงานของกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน มีบุคลากรทั้งหมด 4 คน คือ นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ  เป็นหัวหน้ากลุ่ม  นางเนตรนภา เจนเจริญ  นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง  และข้าพเจ้านางสาวสุภาพร  แฝงทัรพย์