1. ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน สามารถทำได้ 1 ประเภทคือ สส.02 (เงิน 50,000 )

2. ลูกจ้างประจำ สามารถทำได้ 2 ประเภทคือ สส.02 และ เงิน 3 เท่า

3. ข้าราชการ สามารถทำได้ 3 ประเภทคือ สส.02, เงิน 3 เท่า และ บำเหน็จตกทอด (30 เท่าของเงินเดือนบำนาญ)