การทำงานให้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย