หนังสือแสดงเจตนาฯ มี 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต (สส.02), หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย (3 เท่า), หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด