รายละเอียดการรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

ระยะเวลาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา

- ระดับปริญญาโท  ให้ทุนไม่เกิน 2 ปี

- ระดับปริญญาเอก ให้ทุนไม่เกิน 3 ปี กรณีที่รับเข้าจากคุณวุฒิปริญญาโท และให้ทุนไม่เกิน 5 ปี กรณีที่รับเข้าจากคุณวุฒิปริญญาตรี แต่ถ้าหากหลักสูตรปริญญาเอก กรณีรับเข้าจากคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรใดกำหนดระยะเวลาศึกษา 4 ปี ก็ให้ทุนไม่เกิน 4 ปี