1. ค่าเบี้ยเลี้ยง

    1.1 ผู้รับทุนบุคคลทั่วไป ป.โท 7,200 บาท/เดือน ป.เอก 8,800 บาท/เดือน

    1.2 ผู้รับทุนที่เป็นอาจารย์ ป.โท 3,600 บาท/เดือน ป.เอก 4,400 บาท/เดือน

    1.3 ผู้รับทุนที่เป็นอาจารย์ที่ศึกษาอยู่ท้องที่เดียวกับท้องที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานประจำไม่ได้รับค่าเบี้ย

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 165,000 บาท/ปี

3. ค่าหนังสือในอัตราเหมาจ่าย ป,โท และ ป.เอก 10,000 บาท/ปี

4. ค่าอุปกรณ์การศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ป.โท และ ป.เอก 18,000 บาท/ปี

5. ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นวารสารเหมาจ่าย ป.โท และ ป.เอก 10,000 บาท/ปี