1.  การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  และเชี่ยวชาญ  ระดับ  9                   1.1  วุฒิการศึกษา  

                        ต้องมีวุฒิป ริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

                  1.2  อัตราเงินเดือน  

                        ต้องได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณที่จะเลื่อนตำแหน่งไม่ต่ำกว่าขั้น 20,260 บาท