ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้
1.ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
2. ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์(UDC)
3. ทุนโครงการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ
4. ทุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
5. ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณ
7. ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กอัจฉริยะ
8. ทุนโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า