คุณสมบัติผู้ที่พักอาศัย ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ต้องไม่ระบุ "ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย"  จึงจะสิทธิ์ขอที่พักได้ และต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 3 ขึ้นไป