นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาขอให้นักศึกษาไปขอรับได้ที่งานเงินรายได้  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร 1  หรือที่งานการเงิน  สำนักทะเบียนและประมวลผล