ความแตกต่างระหว่าง HPT กับ ISD คือการมีรากฐานที่เหมือนกันแต่มีการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน

HPT : Human Performance Technology
ISD  : Instructional System Development

         โทมัส กิลเบิร์ท (Thomas F. Gilbert)  ได้รับการยกย่องเป็นบิดาของเทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถนะมนุษย์ (HPT)  เขาเป็นลูกศิษย์ของสกินเนอร์ (Skinner)  ศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทางจิตวิทยากลุ่มทฤษฏีพฤติกรรมนิยม    โดยในช่วงปี ค.ศ.1961-62 เขาได้ตีพิมพ์วารสารซึ่งนำไปสู่การวางรากฐานและทำให้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวางของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาความสามารถของมนุษย์     สิ่งที่กิลเบิร์ทได้จัดตั้งขึ้นภายหลังนำไปสู่ศาสตร์ในสาขาเทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)   อันมีพื้นฐานมาจากการออกแบบและการพัฒนาระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System Development)     แม้ว่าการพัฒนาระบบการเรียนการสอนจะกลายเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากมาย   และนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างได้ผลดี  (O’Driscoll, 2003)
        แต่สิ่งที่ทำให้ผลงานของกิลเบิร์ท (Gilbert, 1978)   แตกต่างออกไปจากการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  ก็คือการตีพิมพ์หนังสือชื่อ ความสามารถมนุษย์ (Human Competence)  ที่อธิบายถึงการพัฒนาความสามารถที่จะต้องมาจากการวิเคราะห์ความสามารถ  การวิเคราะห์สาเหตุ  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแบบจำลองเทคโนโลยีสมรรถนะมนุษย์    โดยเน้นเฉพาะไปที่การฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานหรือจะเรียกว่า วิธีการระบบเพื่อการฝึกอบรมการทำงาน  โดยเน้นไปที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับบุคลากรที่ทำงานอยู่      อันแตกต่างไปจากการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นไปที่ตัวนักเรียน

HPT จึงเน้นไปที่เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์  มีรูปแบบการจัดกระบวนการที่เน้นธุรกิจและพัฒนาบุคคลากรในองค์กร

ISD  เน้นไปที่เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  เน้นไปที่นักเรียนนักศึกษาหรือการฝึกอบรมบุคลากร

ใครมีความคิดเห็นอย่างไรโปรดเสนอแนะ