Support+052

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม  2549  โดยเชิญวิทยากร รศ.เจริญ กระบวนรัตน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การ  ด้านการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาสมองกับ  ตารางเก้าช่อง "ตารางเก้าช่อง" อุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาสมองของนักเรียน การฝึกปฏิกิริยารับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว เป็นหนึ่งในหลักการพัฒนา  การคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา    รูปแบบของการฝึกนั้น จะเน้นการกระตุ้นการทำงานของสมองหรือระบบประสาทที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูล ( Sensory Neuron ) เพื่อส่งไปยังสมองส่วนกลาง ( Central Nervous System ) ซึ่งทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ก่อนที่ส่งไปยังเซลล์ประสาท ที่ทำหน้าที่สั่งงานและควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามข้อมูลที่ส่งมา ( Motor Neuron ) ช่วงการทำงานของระบบประสาทดังกล่าวนี้ จะโดยเน้นความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวเป็นสำคัญ รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ถูกนำมาใช้เป็นกิจกรรมในการฝึก ซึ่งมีกว่า 100 รูปแบบ การฝึกบนตารางเก้าช่อง ซึ่งมีขนาดช่องตารางแต่ละช่องใหญ่สุดไม่เกิน 30 x 30 ซม. เล็กสุดไม่ควรต่ำกว่า 20x20 ซม. โดยสามารถปรับขนาดของช่องตารางเก้าช่อง ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะรูปร่างของจุดประสงค์ ของการ ใช้ฝึก

C

A     B