มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ภัชญาภา
มาตรฐาน

 

มาตราฐานการศึกษาของชาติ

อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษาคือ   การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตราฐานแบ่งออกเป็น  3  มาตราฐาน   คือ

มาตราฐานที่  1  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะ   พลเมืองและพลโลก 

มาตราฐานที่   2  แนวการศึกษา

มาตราฐานที่  3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /  สังคมแห่งความรู้

  •  มาตราฐานที่  1   คุณลักษณ์ของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก    คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข

ตัวบ่งชี้    1.1   กำลังกาย  กำลังใจที่สมบูรณ์   

คนไทยมีสุขภาพและจิตที่ดี  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย

                1.2   ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนา

คนไทยได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง    คนไทยมีงานทำและนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม

               1.3   ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

คนไทยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้รู้ทันโลก  ใช้แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   มีมนุษยสัมพันธ์ดี   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

              1.4   ทักษะทางสังคม

คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและสังคม    มีความรับผิดชอบ  เข้าใจ  ยอมรับ  และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

              1.5   คุณธรรม  จิตสาธารณะและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม  มีความภูมิใจในชนชาติไทย  รักแผ่นดินไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

  • มาตราฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้   2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสม  ผู้เรียนมีโอกาส / สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดไว้อย่างทั่วถึง   มีองค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีสถานที่  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

               2.2   มีการพัฒนาผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์และบุคคลทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

 ผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์และบุคคลทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   มีคุณธรรมมีความพึงพอใจในการทำงานและผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความรับผิดทางวินัยลดลง

              2.3  มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

องค์กร  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น   สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน  มีการกำหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

  • มาตราฐานที่  3   แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งการเรียนรู้    การสร้างวิถีการเรียนรู้และแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

ตัวบ่งชี้    3.1   การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทุกระดับ  ร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน

              3.2   การศึกษาวิจัย  สร้างเสริม  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้

ศึกษาวิจัย  สำรวจ  จัดหา  และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ    ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ

             3.3   การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม

ครอบครัวชุมชน  องค์กรทุกระดับ และองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educational Technolgy

คำสำคัญ (Tags)#มารตฐานการศึกษาไทย

หมายเลขบันทึก: 42989, เขียน: 06 Aug 2006 @ 15:46 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 08:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ครูอ้อยมาอ่านแล้วค่ะ.
  • Technology   รู้สึก o ข้างหลัง l  มันหนีไปเที่ยวคะ   
  • ตามมันกลับมาด้วยนะคะ