การรู้จักธรรม คือการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้อง ธรรมะ ช่วยให้เรารู้จักมีชีวิต อย่างถูกต้อง รู้จักสิ่งแวดล้อมชีวิต และใช้มันอย่างถูกต้อง มีหน้าทีการงานอย่างถูกต้อง เพื่อสันติสุขส่วนบุคคล และสันติภาพของส่วนรวม

                                

มีอะไร มีไม่เป็น ก็เป็นทุกข์

              ถึงมีสุข  ก็ยิ่งทุกข์  เพราะสุขนั่น

                         ดูให้ดี  อย่าเสียที  ให้กับมัน

                                  จะพากัน  มาเพิ่มทุกข์ ให้ทุกที ฯ

ยามจะใช้  ใช้ให้เป็น  ไม่เป็นทุกข์

            ยามจะกิน  กินให้ถูก  ตามวิถี

                          ยามจะถ่าย  ถ่ายให้เป็น  เห็นสุดดี

                                  ถ้าอย่างนี้  ไม่เป็นทุกข์  ทุกคืนวัน ฯ

ยามจะได้  ได้ให้เป็น  ไม่เป็นทุกข์

           ยามจะเป็น  เป็นให้ถูก ตามวิถี

                        ยามจะตาย  ตายให้เป็น  เห็นสุดดี

                                   ถ้าอย่างนี้  ไม่มีทุกข์  ทุกวันเอย ฯ

                                                                                       m(^_^)m    

                                                                                ท่านพุทธทาสภิกขุ

                                    จากหนังสือ "ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก"