เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 ได้เข้าฟังการบรรยายในงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 ณ บริเวณชั้น 3  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการนำเสนอชุดโครงการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรและเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง หัวข้อ สมุนไพรกวาวเครือสู่ชุมชน จังหวัดพะเยา

     สมุนไพรกวาวเครือสู่ชุมชน จังหวัดพะเยา  ซึ่งนำเสนอโดย อ.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  โดยนำเสนอว่าในได้มีการสำรวจพบกวาวเครือในอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพะเยา  โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับกวาวเครือขาว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือขาวให้แกผู้เข้ารับการอบรม 

     ผลการอบรม  ปรากฎว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีความสนใจ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกวาวเครือในรูปของสมุนไพรไปใช้  โดยนำไปใช้ในเรื่องของสุขภาพ   และนำกวาวเครือไปใช้ในการคุมกำเนิดสัตว์เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ  และได้สร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้สมุนไพรกวาวเครือเพิ่มขึ้น 

     ปัญหาที่พบ
     1. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     2. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ความสำคัญของสมุนไพร
     3. ยังไม่ค่อยมีการส่งเสริมทางด้านการตลาด

     ข้อเสนอแนะ
     ควรส่งเสริมการใช้สมุนไพรให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าและสรรพคุณให้ถูกต้องมากขึ้น  เนื่องจากมีทรัพยากรอยู่มากแต่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า