โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด  สพท.กทม.เขต 2  

เราครูคณิตศาสตร์รู้จักกับโปรแกรม GSP  เมื่อปีการศึกษา 2548  เริ่มเรียนรู้จาก โรงเรียนไทยรัฐ 75   เกิดความสนใจใฝ่รู้  สอบถามผู้รู้ถึงแหล่งข้อมูลความรู้จาก สสวท.  ผู้อำนวยการ  นายสมาน   ชื่นอิ่ม  แนะนำให้ไปร่วมสังเกตการณ์  การอบรมของคณะครู  สพท.กทม.เขต 3  เป็นเวลา  2  วันในปีการศึกษา 2548  และติดต่อซื้อโปรแกรม GSP สสวท.  นำร่องใช้สอนในวิชาเรขาคณิต    แบบรูป  และคณิตสร้างสรรค์

แล้วขยายผลการอบรมให้ความรู้กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เน้นการใช้โปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ     สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาใช้อธิบาย เนื้อหาที่ยากๆ เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์  ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย    โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง  ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และในห้องเรียนในชั้น ป.5-6

 ด้วยต้องการมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัย พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2549  ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของโรงเรียน  นำโดย  อาจารย์นันทวัน  นิยมสมาน  อาจารย์วันเพ็ญ  บุญนัดดา  นำนักเรียนตัวแทน  เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP  ของ  สพท.กทม.เขต 2 เมื่อ  วันที่ 28  กรกฏาคม 2549   

 และได้จัดตารางขยายผลสู่ครูและนักเรียนโดยการให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำ  ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-5  ในเดือน  สิงหาคม  2549  โดยใช้สถานที่  ห้องสมุด IT ของโรงเรียน