รายงานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอหลักการวอเคราะห์วงจรกรองความถี่สายพานกระแสรุ่นที่ 2 ในแบบแรงดันโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบกราฟการไหลของสัญญาณ จากหลักการนี้ทำให้สามารถวิเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบได้ง่ายและรวดเร็วกว่าหลักการวอเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอนโดยวิธีตรง โครงสร้างของวงจรกรองความถี่ที่ได้ทำการออกแบให้ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจร ที่สามารถปรับค่าได้จากความต้านทาน หรือ ตัวเก็บประจุ ภายในวงจร ในการทดลองนั้นใช้โปรแกรม PSPICE ในการจำลองการทำงานของวงจร ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องต้องกันกับทฤษฏี ด้วยดี

 

นิฤมล มิ่งประเสริฐ

ผู้จัดทำ