ขอประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อสังคม "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ฐานข้อมูลการค้ามนุษย์” โดยองค์กร FACE และเครือข่าย ค่ะ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ทางองค์กร FACE มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก นำโดย คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก หน่วยประสานงานเพื่อการต่อจ้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD) และ มูลนิธิเอเชีย ได้ทำการนำเสนอ “ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ ฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์” เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องการค้ามนุษย์ และ ผู้ที่สนใจ ซึ่ง “ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ ฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์” นี้ เป็นผลมาจากการจัดทำ “ โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” ซึ่งได้ทำงานร่วมกับ คณะอนุกรรมการการจัดทำระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการค้ามนุษย์ ที่ดำเนิน “โครงการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินคดีค้ามนุษย์” ในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานทั้งสองโครงการจากรัฐบาลอิตาลีมาทางกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี ผ่านองค์กร UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) ซึ่งทำงานร่วมกับ ECPAT International ที่ประสานโครงการจัดทำฐานข้อมูลค้ามนุษย์ กับ 3 ประเทศในโครงการ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยในการนำเสนอหลักสูตรฯ และฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเอเชีย ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก Mr. Gianluca Greco เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ Mr. Mark CAPALDI รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ ECPAT International กล่าวเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานทั้งของราชการ และ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๑๐๐ ท่าน ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้เคยร่วมงานการพัฒนาหลักสูตรฯ และผู้ที่เคยได้รับการอบรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว และในการสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอหลักสูตรฯ และ ฐานข้อมูลการค้ามนุษย์นี้ ทางโครงการได้รวบรวมผลการดำเนินการ และเอกสารประกอบหลักสูตรฯ ตีพิมพ์ออกเป็นรูปเล่ม ทำปกแข็งสวยงามเพื่อการสะดวกต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนันทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์องค์กรและสื่อมวลชนที่สนใจช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและฐานข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถขอรับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการหรือเอกสารประกอบหลักสูตรได้ที่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE) ตู้ปณ. ๑๗๘ คลองจั่น กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๒- ๕๐๙ -๕๗๘๒ , ๐๒-๙๔๗ – ๗๓๐๗ โทรสาร ๐๒-๕๑๙-๒๗๙๔ E-mail : face@internet.ksc.net.th http://www.un.or.th/TraffickingProject/FACE/face_home.html