กำหนดการ (ล่าสุด) : KM เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

ขอขอบคุณที่กรุณาอ่านเอกสาร  
ที่แนบมาก่อนการเข้าร่วมสัมมนา


กำหนดการ (ล่าสุด)
“โครงการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”
 วันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8  สิงหาคม  2549
ณ  โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก

******************************************************************************* 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2549

07.00 – 08.00 น.
         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร

08.00 – 08.30 น. 
         ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

08.30 – 09.00 น. 
         พิธีเปิด

09.00 – 10.00 น. 
         ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”
         โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
         - นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
         - ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

10.00 – 10.30 น. 
         เกริ่นนำกระบวนการเสวนา และชี้แจงวัตถุประสงค์ 
         โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ม.นเรศวร 

         แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น 2 ห้องประชุม (2 กลุ่มใหญ่)

         กลุ่มที่ 1 ห้องประชุมวังทอง : รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ)

         วิทยากรกระบวนการ : รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 
                  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

         กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมวังพิกุล : ผู้อำนวยการ (กองกิจการนิสิต และกองบริการการศึกษา)

         วิทยากรกระบวนการ : ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร 
                  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

10.30– 10.45 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

         แต่ละห้องประชุม

10.45– 12.3 0 น. 
         แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็นประมาณ 6 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน 
         เพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling) ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”

12.30 – 13.30 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น. 
         แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอในหัวข้อ
         - เรื่องเล่าเร้าพลังที่คิดว่าเป็น best practice (กลุ่มละประมาณ 5 นาที)
         - “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) ที่ได้จากการเล่าเรื่อง 
  
         (กลุ่มละประมาณ 10 นาที) (และทดเวลากลุ่มละ 5 นาที)

15.00– 15.15 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

15.15– 16.30 น. 
         สรุป “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) ที่ได้จากทุกกลุ่มในภาพรวม
เป็น “แก่นความรู้ (Core competence)” โดยใช้ Card Technique

16.30 – 18.30 น. 
         พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 – 21.30 น. 
         รับประทานอาหารเย็นพร้อมคาราโอเกะ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549

         กลุ่มผู้เข้าร่วมทั้ง 2 กลุ่มใหญ่พร้อมกันที่ห้องประชุมวังทอง

08.30 – 09.30 น. 
         นำเสนอ “แก่นความรู้ (Core competence) : การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”

09.30– 10.00 น. 
         สรุปรวบยอดความรู้พื้นฐาน ความสำคัญ และ key word ของการจัดการความรู้ 
         โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ม.นเรศวร

10.00 – 10.30 น. 
         แนะนำและสาธิตการใช้ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution
         โดย อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

10.30 – 10.45 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.00 น. 
         ผู้เข้าร่วมเสวนาเขียน AAR (After Action Review)

11.00 – 12.00 น. 
         รวมกลุ่ม AAR

12.00 – 12.30 น. 
         พิธีปิด

12.30 – 13.30 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. 
         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : 
         1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์จริง

         2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านควรหาโอกาสศึกษาความรู้เรื่อง KM ด้วยตนเองก่อนการเข้าร่วมสัมมนาจาก

         - “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” (เอกสารแนบท้าย) หรือที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/42245

         - “วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ” (เอกสารแนบท้าย) หรือที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/35021

         - หนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช หน้า 138 – 148 (เอกสารแนบท้าย)

         - หนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ” เขียนโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

         - blog ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution www.Gotoknow.org

         - หนังสือ “การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข” เขียนโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#กำหนดการ#บัณฑิตในอุดมคติไทย

หมายเลขบันทึก: 42365, เขียน: 03 Aug 2006 @ 16:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)