ห่างจากวงการ บล็อก ไปนาน  ด้วยเหตุผลที่จำเป็นและไม่จำเป็นของตัวเองหลายอย่าง  แต่จะกลับมาบันทึกภารกิจในวันและเดือนที่ผ่านมาดังนี้

วันที่ 3  สิงหาคม  2549  มีพิธีเปิดสถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยความร่วมมือจากประเทศจีน  ในการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวเพื่อ  แลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน  อนาคตจะมีการผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีนอีกด้วย  นับเป็นความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและภาษา  ต่อมาเวลา  10.00 น. ประชุมเรื่องการจัดการความกับกลุ่มเลขานุการคณะ ศูนย์/สถาบัน/สำนัก  ตกลงกันว่าในเดือนหน้าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการในสำนักงานที่แต่ละคณะประสบความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจ  โดยเชิญผู้ปฏิบัติงานจริงมาเล่าให้ฟัง  และจะมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วย  กิจกรรมเหล่านี้หากดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วจะเกิดพลังในการพัฒนาอย่างยิ่ง  ตอนบ่ายประชุมเรื่องการการฝึกอบรมให้กับนักเรียนทุนจากภูฎาน  จำนวน 3 คน  ที่จะมาฝึกอบรมเรื่อง Public Administration Management  ที่สถาบันยุทธศาสตร์ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-11 ก.ย. 49